Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/5819 Esas 2017/1380 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5819
Karar No: 2017/1380
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Hukuk Dairesi         2016/5819 E.  ,  2017/1380 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE ... MAHKEMESİ  Taraflar arasında görülen tapu iptal ve tescil davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın davalılar ... ve ... yönünden reddine, ... yönünden kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili ve davalılardan ... tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, ....561,70 TL bakiye temyiz harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, ...,... TL bakiye temyiz harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde ... atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren ... günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ....02.2017 günü oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At