Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/15843 Esas 2018/6187 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/15843
Karar No: 2018/6187
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2017/15843 E. , 2018/6187 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı .... ile davalı ... aralarındaki itirazın iptali davasına dair ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 24/11/2015 günlü ve 2013/617 E-2015/1063 K.sayılı hükmün bozulması hakkında dairece verilen 03/07/2017 günlü ve 2016/1011 E.-2017/10882 K. sayılı ilama karşı davalı vekilince kararın düzeltilmesi istenilmiştir.Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A YK A R A R I
  Davacı, davalının 85.095,67 TL asıl alacak, 53.471,53 TL gecikme cezası ve 9.624,91 TL Kdv'den oluşan toplam 148.192,11 TL borcunu ödemediğini, aleyhine ... 1.İcra Müdürlüğünün 2010/3946 esas sayılı dosyası ile girişilen icra takibine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı, dava konusu alacakla ilgili ... Asliye Hukuk Mahkemesinde 2008/137 esas sayılı menfi tespit davası açtığını, anılan davada yapılan yargılama sonunda belirtilen alacak miktarı kadar borçlu olmadığının tespitine karar verildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.Mahkemece, davalının ...İl Müdürlüğü aleyhine 07.09.2008 tarih ve 1954 sayılı tutanaktan ötürü tahakkuk ettirilen 40.647,92 TL kaçak ve kaçak ek tüketim bedelleri yönünden borçlu olmadığının tespitine ilişkin olarak ...Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava sonunda davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilip kararın 06.03.2012 tarihinde kesinleştiği, aynı alacakla ilgili olarak iş bu itirazın iptali davasının açıldığı gerekçesiyle kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiş,hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 7. HD’nin 2012/6616 esas 2013/13098 karar sayılı ilamı ile “dava konusu icra takibindeki alacaklardan sadece 2007/12. dönem kaçak ve kaçak ek tahakkuk toplamı 40.647,92 TL menfi tespit davasında dava konusu edilip kesin hükme bağlanmış olup, geriye kalan 2005/12, 2006/5, 2007/9 ve 2008/02. dönem tahakkukları konusunda açılmış menfi tespit davası ve verilmiş bir kesin hüküm bulunmadığını, o halde, menfi tespit davasında hükme bağlanan 40.647,92 TL dışındaki alacaklar yönünden işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği” belirtilerek bozulmuştur.Mahkemece, bozma ilamına uyulmak suretiyle yapılan yargılama neticesinde, davanın kısmen kabulü ile takibin takip tarihi itibariyle 7.292,44 TL asıl alacak, 1.312,44 TL asıl alacak KDV, 1.916,94 TL işlemiş faiz ve 345,05 TL faize ilişkin KDV olmak üzere toplam 10.867,07 TL üzerinden devamına karar verilmiş, hükmün davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz 03/07/2017 günlü ve 2016/1011 E.-2017/10892 K. sayılı ilamı ile “...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-....Somut olayda, mahkemece; davalının sorumlu olduğu elektrik miktarının belirlenmesi açısından, elektrik mühendisi bilirkişiden rapor alınmış ise de bu rapor yeterli görülmeyerek ikinci kez farklı bir heyetten rapor alınmış, davacının sorumlu olduğu miktar yönünden iki rapor arasındaki çelişki giderilmeksizin, ikinci rapora dayalı olarak hüküm kurulmuştur.Hâl böyle olunca, mahkemece; yukarıda açıklanan maddî ve hukukî olgular gözetilerek, mahkemece öncelikle dosyanın önceki bilirkişiler dışındaki elektrik mühendislerinden oluşturulacak üç kişilik uzman bilirkişi kuruluna verilmesi ve tutanak tarihinde yürürlükte olan yönetmelik ve EPDK kararları esas alınarak, iki rapor arasındaki çelişkiyi giderecek şekilde; somut verilere dayalı, gerekçeli ve denetime elverişli bilirkişi raporu alınması, daha sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek, hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  3-Bununla birlikte, kabule göre de her ne kadar hükme esas alınan son raporda dava konusu 787.58 TL bedelli fatura yönünden bu faturanın tüketim ekstresinin dosya kapsamında olmadığı ancak davalının bu faturaya ilişkin bir itirazının olmadığından bahisle hesaplama yapılmış ise de, davalının 2.681.24 TL borç dışındaki tüm faturalara dair itirazının var olduğu anlaşılmakla, mahkemece bu faturaya ilişkin tüketim ekstresi ve diğer belgelerin dosyaya getirilerek,sonucuna göre karar vermek gerekmektedir.” gerekçeleri ile birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine; ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına, üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına bozulmasına karar verilmiştir.Davalı vekili, daire ilamına karşı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının sair karar düzeltme istemleri yerinde değildir.
  2-Davalı tarafın da hükme esas alınan bilirkişi raporuna itirazları olmakla, davalının sorumlu olduğu elektrik miktarının belirlenmesi açısından, her iki tarafın da rapora itirazları değerlendirilerek, iki rapor arasındaki çelişkiyi giderecek şekilde; somut verilere dayalı, gerekçeli ve denetime elverişli bilirkişi raporu alınması gerektiğinden, bozma ilamının ikinci bendinde açıklanan nedenlerle hükmün taraflar yararına bozulmasına karar verilmesi gerekirken zuhulen davacı yararına bozulduğu bu kez yapılan inceleme ile anlaşılmıştır.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı tarafın sair karar düzeltme isteminin reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 03.07.2017 tarih ve 2016/1011 Esas- 2017/10892 Karar sayılı bozma ilamının sonuç kısmında yazılı olan "ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına" ifadesinin çıkartılması yerine "ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün taraflar yararına” ifadesi yazılmak suretiyle ilamın düzeltilmesine, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde düzeltme isteyene iadesine, HUMK'nun 440. maddesi uyarınca, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At