Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/16910 Esas 2018/6152 Karar
Karar Dilini Çevir:
3. Hukuk Dairesi 2017/16910 E. , 2018/6152 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı, 10.03.1978 tarihli satış sözleşmesi ile tapuya kayıtlı iki arsayı davalılardan satın aldığını, taşınmazların kendi adına tapuda devredilmediğini, taşınmaz üzerinde 7 adet hisseli ev tapusunun bulunduğunu ayrıca taşınmazlarda ipotek ve haciz bulunması nedeniyle taşınmazın devrinin imkansız hale geldiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, 10.000 TL rayiç bedelin yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ..., davanın zamanaşımına uğradığını, esastan da reddinin gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiş, davalı ... cevap dilekçesi sunmamıştır.Mahkemece; sözleşmeleri davalı ...'nin imzalamadığı, bedelin ödendiğinin de belirtilmediği, sözleşmelerin hangi taşınmazları kapsadığının belirlenemediği, zilyedliğin d

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat