Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3143 Esas 2018/6197 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3143
Karar No: 2018/6197
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2017/3143 E. , 2018/6197 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMES:SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın davalı şirket yönünden kabulüne, davalı ... yönünden ise reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı, 24.02.2011 tarihinde açtığı işbu davada davalı ile aralarında düzenlenen 24.03.2003 başlangıç tarihli 5 yıl 9 ay 7 gün süreli kira sözleşmesi gereğince ... ... adresindeki taşınmazda kiracı iken 18.05.2010 tarihinde icra yolu ile tahliye edildiğini, tahliye tarihine kadar ödenmeyen kira alacağı ve işlemiş faizin tahsili için Bodrum 2. İcra Müdürlüğünün 2010/3224 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, borçluların itirazının haksız, mesnetsiz ve kötüniyetli oluğunu, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin yenilenmiş olup davalının fiilen kiracı olarak bulunduğu dönemlere ilişkin alacağın takibe konduğundan kefalete ilişkin itirazın da yerinde olmadığını belirterek borçluların itirazının iptali ile takibin devamına ve %40 tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.Davalılar,davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davalı ... aleyine açılan davanın reddine , davalı ... Tur. İnş. Mim. Tic. Ltd.Şti yönünden ise davanın kabulü ile adı geçen davalının ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2010/3224 E. sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-) Davacı vekilinin icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince; İcra ve İflas Kanunu’nun 67/2. maddesi gereğince; İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse istek halinde alacaklı yararına, eğer davalı borçlu haklı çıkar ve dava reddedilirse takibinde haksız ve kötü niyetli olması koşulu ile yine istek halinde borçlu yararına tazminata hükmedilir.Davacı alacaklı dava dilekçesinde kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine davalıların itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptalini ve % 40'tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının tahsilini istemiştir. Mahkemece, davalılardan ...Tur. İnş. Mim. Tic. Ltd.Şti yönünden davanın kabulü ile adı geçen davalının yapmış olduğu itirazın iptaline karar verilmesine rağmen davacının icra inkar tazminatı isteği hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
  SONUÇ :Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün, 6100 sayılı ...ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At