Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/8670 Esas 2019/5818 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8670
Karar No: 2019/5818
Karar Tarihi: 26.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2017/8670 E. , 2019/5818 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı, davalı ile aralarında 01.01.1993 başlangıç tarihli kira sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmenin birer yıllık dönemler için yenilendiğini ve kira artışlarının her yıl Mayıs ayında yapıldığını, kira bedellerinin emsallere göre düşük kalması nedeniyle Beyoğlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin (İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi) 2010/636 Esas- 2011/611 Karar sayılı kararı ile 01.05.2010 tarihinden itibaren başlayan dönem için kira bedelinin aylık brüt 2.250TL olarak tespitine karar verildiğini, davalı tarafından mahkemece tespit edilen kira dönemine ait fark kira bedelleri ile 01.05.2011- 01.01.2013 dönemine ait fark kira bedellerini ödemediğinden aleyhine başlatılan takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamını, davalının %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini; bunun mümkün olmadığı halde ise, 17.155.60 TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, takibe konu miktarın 10.400TL sini kabul ettiğini, fazla miktar yönünden ise davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile itirazın 10.400TL üzerinden iptaline, davalı tarafından icra takibinden sonra yapılan ödemelerin icra müdürlüğünce dikkate alınmasına, asıl alacak miktarı üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-)Taraflar arasında, 01.01.1993 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin, özel koşullar 7. maddesinde "Kira sözleşmesinin bitiminde sözleşme hükümlerinin devam etmesi halinde kira bedeli, bir önceki yıl kira bedelinin İstanbul Ticaret Odası'nın perakende eşya fiyatları indeksindeki artışı oranında artırılması suretiyle tespit edilecek, ancak bu arttırma hiçbir surette bir önceki senenin kira bedelinin %50'sinden az olmayacaktır. " hususu kararlaştırılmıştır. Bu artış şartı belli ve muayyen olup geçerlidir ve tarafları bağlayıcı niteliktedir. Davacı tarafından davalı aleyhine 12.02.2013 tarihinde, 01.05.2010- 01.01.2013 arası dönem için fark kira bedeli toplamı 15.821,40TL yönünden takip başlatılmış, Mahkemece icra takibinin yapıldığı tarihte kira bedelinin tespitine ilişkin hükmün infaz edilebilir nitelikte olmadığından davalının kısmi kabul beyanı doğrultusunda itirazın 10.400TL yönünden kaldırılmasına karar verilmiştir. Kira bedelinin tespitine ilişkin Beyoğlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/636 Esas- 2011/611 Karar sayılı kararı ile, dava konusu taşınmaza ilişkin aylık kira bedelinin 01.05.2010 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 2.250TL olarak tespitine karar verilmiş, iş bu karar 08.03.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda, icra takip tarihi olan 12.02.2013 tarihinden önce, kira tespitine ilişkin kararın kesinleştiği gözetilerek takibe konu kira alacağına ilişkin inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru olmamış, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
  2-)Davacı tarafın sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenler ile nedenlerle temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın