Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/9151 Esas 2019/5915 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9151
Karar No: 2019/5915
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2017/9151 E. , 2019/5915 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davalarının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı; taşınmaz malikleri olan ... ile ... mirasçılarının 01/04/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesiyle dava ... Sağlık Turizm Ltd Şti'ne 9 yıl süre ile kiraya verildiğini, kendisinin de kiracı ... Sağlık Turizm Ltd Şti’nden 18/12/2009 başlangıç tarihli alt kira sözleşmesi ile kiraladığını, turizm amaçlı kiraladığı tesis için yapı ruhsatlarının olmaması nedeni ile çalıştırma ruhsatı alamadığını, bu nedenle ödediği kira bedellerinden, bu tesislere yaptığı masraflardan ve kirasını ödemesine rağmen tesisi işletemediğinden yoksun kaldığı kazançlardan doğan zararları bulunduğunu ileri sürerek; belirsiz alacak davası olarak şimdilik 10.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar; dava konusu taşınmazın dava dışı ... Sağlık şirketine 9/5/2008 tarihli sözleşmeyle kiraladıklarını, davacı ile aralarında sözleşme bulunmadığını, husumet itirazında bulunduklarını, davacının temerrüt nedeniyle tahliye edildiğini, kendilerinin taraf olmadığı kira sözleşmesinden sorumlu olmadıklarını, alt kira ve devrin yasak olduğunu bildirerek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece; asıl kiracı olan ve taşınmazları maliklerden kiralayan ... Sağlık Turz. Ltd. Şt.'nin ikinci bir kira sözleşmesi ile alt kiracı olarak taşınmazı davacıya kiraladığı, davanın ise alt kiracı tarafından taşınmaz maliklerine yöneltildiği, taşınmaz maliklerinin davacıya doğrudan bir taahhütlerinin bulunmadığı, kira sözleşmesini ... Sağlık Turz. Ltd. Şirketi ile yapmış olduğu, alt kira sözleşmesinin asıl kiracılık ilişkisinden bağımsız olduğu, asıl kiraya veren taşınmaz malikleri ile alt kiracı davacı arasında doğrudan bir kiracılık ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
  2- Davacının kiralanana yapılan faydalı masraflara yönelik temyiz taleplerinin incelenmesine gelince;
  Temyize konu uyuşmazlık; davalının, davacı aleyhine sebepsiz zenginleşip zenginleşmediği, noktasında toplanmaktadır.
  Sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak iade isteminde bulunulabilmesi için, bir tarafın malvarlığının diğer tarafın malvarlığı aleyhine çoğalması gerekir. Buna göre sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir. Zenginleşen, başkasının malvarlığından veya emeğinden haklı bir sebep olmaksızın elde ettiği zenginleşmeyi geri vermek zorundadır. (TBK m.77/1)
  Dava kiralanana yapılan faydalı giderin tahsili istemine ilişkin olup sebepsiz zenginleşen ilk kiraya veren davalılardır. Bu nedenle davacının, davalılardan yaptığı faydalı ve zorunlu giderleri istemesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu durumda taşınmaza yapılan faydalı masraflar yönünden işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte yazılı gerekçe ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At