Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/9890 Esas 2019/5851 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9890
Karar No: 2019/5851
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2017/9890 E. , 2019/5851 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki asıl itirazın iptali, karşı alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı karşı davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı karşı davalı; davalının kendisine ait taşınmazda bir dönem kiracı olarak bulunduğunu ancak 2013 yılı Aralık ayından itibaren kira ödemesi yapmayıp 2014 yılı Haziran ayı sonunda taşınmazı tahliye ettiğini, davalı hakkında ödenmeyen kira bedellerinin tahsili amacıyla Bursa 4.İcra Müdürlüğünün 2014/13198 sayılı dosyasında 2013 yılı Aralık, 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dönemleri için toplam 15.000,00 TL üzerinden takip başlattığını, davalının haksız olarak borca itiraz etmesi üzerine takibin durduğunu beyan ederek itirazın iptali ile takibin devamına, davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı karşı davacı; taşınmazda kiracı olarak bulunduğu dönemde taşınmaza çelik iskeletli ahşap kaplama yazıhane, tesisat, mutfak, wc, lavobo, plastik çerçeve gibi imalatlar yaptığını, yaptığı imalatlar sebebiyle taşınmazın değerini arttırdığını, bu hususun Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/7 D.İş sayılı dosyası ile tespit edildiğini beyan ederek fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın davacıdan tahsiline, davacının davasının ise reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece; davalının kira borcunu ödediğine dair dosyaya herhangi bir yazılı belge sunmadığı anlaşıldığından asıl dava yönünden davanın kabulü ile davalının Bursa 4. İcra Müdürlüğünün 2014/13198 sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı tarafça kiralanana yapılan imalatlar sebebiyle alacak istemine ilişkin karşı davanın ise taşınmaz mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda davalı tarafça yapılan imalatların TBK 321/3 maddesi gereğince mecura artı bir değer katmadığından reddine karar verilmiş, hüküm süresi içince davalı karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı karşı davacı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalı karşı davacı vekilinin yargılama giderine yönelik temyiz itirazına gelince;
  Dosya içeriğinden davacı karşı davalı tarafından toplam 396,00 TL yargılama gideri yapıldığı anlaşılmakla, hüküm fıkrasında 577,68 TL yargılama gideri hesaplanarak davalı karşı davacıdan tahsili ile davacı karşı davalıya verilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK'nun 438/7 maddesi hükmü gereğidir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı karşı davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün 4.fıkrasında yazılı “...577,68 TL...” ifadesi hükümden çıkarılarak yerine “...396,00 TL...” yazılmak suretiyle hükmün davalı karşı davacı yararına düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At