Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/9893 Esas 2018/6202 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9893
Karar No: 2018/6202
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2017/9893 E. , 2018/6202 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; maliki olduğu ..., ... Sokak 12 nolu binada yer alan iki ayrı işyerini 01.08.2008 tarihinde imzalanan iki ayrı kira sözleşmesi ile 875 'er TL net kira bedeli karşılığı davalı şirkete kiraladığını, davalı şirketin iki kiralanana ilişkin kira bedeli olan 1.750 TL üzerinden 2009 yılı Mart ila Kasım aylarına ait 15.750 TL kira bedelini ödemeden 30.11.2009 tarihinde kiralanan işyerlerini terk ettiğini belirterek 2009 yılı Mart ve Kasım aylarına ait ödenmeyen toplam 15.750 TL kira bedelinin 30.11.2009 tarihinden başlamak üzere reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı; davanın reddini dilemiştir.Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulü ile 11.750 TL kira alacağı ile bu alacağa 30.11.2009 tarihinden itibaren işlemiş 3.129,50 TL yasal faiz olmak üzere toplam 14.879,50 TL 'nın davalıdan tahsiline , fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına yönelik temyiz edilmiştir.Davacı, dava dilekçesinde 15.750 TL kira bedelinin 30.11.2009 tarihinde başlamak üzere reeskont faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, 11.750 TL kira alacağı ile bu alacağa 30.11.2009 tarihinden itibaren işlemiş 3.129,50 TL yasal faiz olmak üzere toplam 14.879,50 TL'nın davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de asıl alacak miktarına da dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
  Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK 438/7 maddesi hükmü gereğidir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının birinci bendinden sonra gelmek üzere 11.750 TL asıl alacağa dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle davalıdan tahsiline ifadesi eklenmek suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At