Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/2053 Esas 2018/6158 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2053
Karar No: 2018/6158
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/2053 E. , 2018/6158 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; davalı kiracının kira bedellerini ödemediğini, sözleşmenin feshedildiğini, davalı hakkında ... 3. İcra Müdürlüğü 2008/1380 Esas dosya ile icra takibi başlattıklarını, davalının itirazı üzerine itirazın iptali davası açtıklarını, yine davalıya 16.01.2009 tarihinde ihtar gönderdiklerini belirterek davalının tahliyesine karar verilmesini istemiştir.Davalı; davacının feshinin haksız olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.Mahkemece; davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizin 09.03.2017 tarih ve 2017/9952 E. 2017/2781 K sayılı ilamı ile; ''Davacı vekili dava dilekçesinde kira bedellerinin ödenmediğinden bahisle tahliye talep etmiş ise de, dava dilekçesinde açıkça hangi ihtar veya icra takibine dayanıldığı açık olarak belirtilmemiştir. Bu durumda mahkemece davacıya temerrüt nedeniyle tahliye isteyip istemediği, temerrüde esas olarak hangi icra takibine veya ihtarnameye dayanıldığının açıklattırılması, ... 3. İcra Müdürlüğünün 2008/1380 Esas sayılı dosyasında ödeme emrinde 7 gün ödeme süresi verilmiş olmakla temerrüde esas olamayacağı da gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir." gerekçesi ile bozulmuştur.
  Mahkemece; bozmaya uyma kararı verilerek yapılan yargılama sonucunda; davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.6100 saylı HMK' nun “Kötüniyetle temyiz" başlıklı 368. maddesi; "Temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 329 uncu madde hükümleri uygulanır.” hükmünü,Aynı Kanunun 329. maddesinin 2. fıkrası ise;“ Kötüniyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, bundan başka beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezası ile mahkûm edilebilir. Bu hâllere vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para cezası vekil hakkında uygulanır.” hükmünü içermektedir.
  Yukarıda açıklanan safahata göre; davalı vekilinin dava reddedildiği halde hükmü kötüniyetle temyiz ettiği, amacının adaleti gerçekleştirmek değil, davayı uzatmaya matuf olduğu anlaşılmaktadır.
  SONUÇ: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, kararı kötüniyetle temyiz ettiği anlaşılan davalı ... vekili Av. ...' un HMK'nun 368. maddesi yollaması ile 329/2. maddesi gereğince 1.000 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, para cezasının mahal mahkemesince infazının sağlanmasına, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At