Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/3094 Esas 2018/6218 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3094
Karar No: 2018/6218
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/3094 E. , 2018/6218 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:TÜKETİCİ MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki su aboneliği tesisi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın feragat nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; maliki olduğu bağımsız bölüme, binanın iskan raporunun alınmamış olması nedeniyle davalı idarece su aboneliğinin verilmediğini belirterek, su aboneliği ve su akışının sağlanmasını talep ve dava etmiş, 28/05/2015 havale tarihli dilekçesi ile davasından feragat etmiştir.Davalı; davanın reddini istemiştir.Mahkemece; davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından vekalet ücretine yönelik olarak temyiz edilmiştir....nın “Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri” başlıklı, 312/1.maddesinde, feragat beyanında bulunan tarafın, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği açıklanmıştır.
  Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesinde;''Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.'' hükmü bulunmaktadır.Davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olmasına rağmen, davada kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf yararına vekalet ücreti takdiri gerekirken, bu hususta bir karar verilmemiş olması doğru görülmemiştir.Ne var ki, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, davalı tarafın temyiz itirazlarının kabulü ile uyuşmazlığın ön inceleme duruşmasından evvel feragat ile giderilmiş olması da dikkate alınarak, hükmün düzeltilerek onanması HUMK'nun 438/7 maddesi hükmü gereğidir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasına 6.bent olarak "6-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap edilen 375,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" ifadelerinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At