Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/3275 Esas 2018/6189 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3275
Karar No: 2018/6189
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/3275 E. , 2018/6189 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde dahili davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; davalılar aleyhine 688920 nolu elektrik aboneliğinden kaynaklanan 15.586,88 TL’lik borcuna karşılık ... 2. İcra Müdürlüğünün 2011/3305 esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, davalıların itirazı üzerine ... 2. İcra Müdürlüğünce icra takibinin durdurulduğunu, davalılardan ...nın 27/03/2006 tarihli perakende satış sözleşmesi gereği bizzat elektrik abonesi olarak 818 sayılı Borçlar Kanununa göre sorumluluğunun devam ettiğini, diğer davalı...nın ise müvekkili kuruma vermiş olduğu 21/12/2009 tarihli dilekçe ile elektrik aboneliğini kendisinin kullandığını belirterek fiili kullanıcı olduğunu ortaya koyduğundan ilgili elektrik aboneliğine ait tüketim bedellerinden fiili kullanıcı olarak sorumlu olduğunu, davalıların faize yönelik itirazlarının da yerinde olmadığını beyan ederek borçluların icra takibine yaptığı itirazın iptaline ve takibin devamına davalılar aleyhine %40’dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalılar; davalı...nın imzalamış olduğu 27/03/2006 tarihli Perakende Satış Sözleşmesi ve ... elektrik abone numarası ile ... adresinde elektrik bağlantısı yapılan işyerinde hurdacılık yapmakta iken iş yerini dava dışı ...ya devrederek 2010 yılı içerisinde ... adresine taşıdığını, iş yerini kapattığı 2010 yılına kadar geçen süre içerisinde düzenli olarak elektrik sarfiyatı yapıldığını ve karşılığında da faturalarının düzenli olarak ödendiğini, iş yeri taşındığı için burada böyle bir harcama yapılmasının mümkün olmadığını, dava konusu abonelik sonlandırıldıktan sonra iş yerindeki elektriği kesilen ... seri nolu ...marka elektrik sayacını kapattığı iş yerinden sökerek ...ya verdiğini, ...nın da bu sayacı kendisine ait iş yerinde süzme saat olarak kullandığını, elektrik sayacında oluşan endeks farkının elektrik sayacının ...ya ait iş yerinde süzme saat olarak çalışması sonucu ortaya çıktığını belirterek davanın reddi ile davacıdan %40’dan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatı alınmasına karar verilmesini dilemişlerdir.Yargılama sırasında davalı ...'nın ölümü üzerine mirasçıları davaya dahil edilmiş, mirasçılardan ... 04/03/2013 tarihli cevap dilekçesi ile; faturada belirtilen 2011/3 ve 2013/7 döneminde böyle bir işyerinin mevcut olmadığını, bu dönemlerde ortada var olmayan bir işyerinin elektrik harcaması yapmasının da mümkün olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.Mahkemece; süzme sayaç olarak kullanıldığı ifade edilen dava konusu sayacın ana sayaç olarak çalışmaya devam ettiği ve son okumaya dayalı tahakkuktan sonra aktif tüketime dayalı endeks kaydettiği, davalı ...'nın aboneliği yasal bir şekilde sonlandırılmadığı sürece... nolu aboneliğe bağlı olarak tüketilen ve ödenmeyen elektrik borcundan sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı borçlular ... ve ...nın ... 2. İcra Müdürlüğünün 2011/3305 esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen icra takibine asıl alacak yönünden yaptıkları itirazların ayrı ayrı iptaline, icra takibinin 14.820,65 tl asıl alacak üzerinden devamına, İİK'nun 67. maddesi uyarınca hesaplanan ve itiraz konusu 14.820,65 TL alacağın takdiren % 40’ını oluşturan 5.928,00 TL icra inkar tazminatının davalı ... ile ... Mirasçıları ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...dan alınarak davacı şirkete verilmesine karar verilmiş; hüküm süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz eden dahili davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2- Dahili davalının icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince; İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. Bunlardan başka, alacağın likit ve belli olması da gerekir. Alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya borçlu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurlar bilinmekte ya da bilinmesi gerekmekte, böylece borçlu tarafından borcun tutarının tahkik ve tayini mümkün ise; başka bir ifadeyle borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.Somut uyuşmazlıkta; davacı, elektrik tüketim bedelinin ödenmediği iddiasında bulunmuş davalılar ise, işyerinin kapatılması nedeniyle elektrik sayacının başka adrese taşındığını ve süzme sayaç olarak kullanıldığını, ana sayaç olarak kullanılmadığını savunmuşlardır. Bu itibarla; alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden, mahkemece koşulları oluşmayan icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK'nun 438/7 maddesi hükmü gereğidir.
  SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle dahili davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın 2. fıkrasından "......." ifadelerinin çıkartılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At