Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/3354 Esas 2018/6190 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3354
Karar No: 2018/6190
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/3354 E. , 2018/6190 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak (asıl ve birleşen) davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; davalıların miras bırakanı ... ile aralarında imzalanan 20/09/1999 tarihli harici satım sözleşmesi ile ... adına kayıtlı ... köyü 195 parseldeki taşınmazın 170 m2'lik kısmını 7500 ... karşılığı bedelle satın alıp parasını ödediğini, taşınmazın halen zilyetliğinde bulunduğunu, ancak resmi satışının yapılmadığını beyan ederek satın aldığı tarihteki değerinin dava tarihinde ulaşmış olduğu reel değeri tespit edilerek şimdilik 2.000,00 TL 'sinin davalılardan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen ... 1. ASHM nin 2015/281 Esas sayılı dosyasında ise ... mirasçılarından ...'in davadan önce öldüğünün anlaşıldığını belirterek ... 1. ASHM ' nin 2014/23 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmek üzere ve bilirkişiler tarafından tespit edildiğinde artırılmak üzere 2.000,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş; 11.12.2015 tarihli dilekçesi ile talebini 24.087,93 TL’ye yükseltmiştir.
  Davalılar; davanın reddini dilemişlerdir.Mahkemece; esas ve birleşen alacak davasının kabulü ile, 24.087,93 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, (Davalılar ..., ..., ..., ... 4.491,20'şer TLsinden, Davalılar ..., ..., ..., ... 998,04'er TLsinden, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... 113,29'ar TL sinden, Davalı ... 249,50 TL sinden, ve davalılar ..., ..., ... ve ... 187,13'er TL sinden sorumlu olmak üzere) karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz eden davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Ancak, mahkemece dava konusu taşınmaza halen zilyet olan davacının, taşınmazı davalılara iade tarihinden itibaren faiz isteyebileceği gözetilerek; hükmedilen alacağa iade tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir.Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK 436/2 maddesi gereğidir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle temyiz olunan hükümde yer alan “... dava tarihinden ...’’ ifadesinin hükümden çıkartılarak yerine “...taşınmazın davalılara iade tarihinden ...’’ ifadesinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At