Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/3228 Esas 2019/5892 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3228
Karar No: 2019/5892
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2019/3228 E. , 2019/5892 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ
  MAHKEMESİ : İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükme karşı süresi içinde davalılar vekili istinaf kanun yoluna müracaat etmesi üzerine, bölge adliye mahkemesi tarafından davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  6100 sayılı HMK’nun 353/1-a-3 ve 362/1-c maddeleri uyarınca; ilk derece mahkemelerince verilen görevsizlik kararları hakkında istinaf incelemesi sonucunda verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararları kesindir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalıların temyiz isteminin REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın