Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2009/5649 Esas 2009/9347 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2009/5649
Karar No: 2009/9347
Karar Tarihi: 13.05.2009


4. Ceza Dairesi 2009/5649 E., 2009/9347 K.

4. Ceza Dairesi 2009/5649 E., 2009/9347 K.

 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
 • İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİLER
 • 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANM... [ Madde 3 ]
 • 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANM... [ Madde 4 ]
 • 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ]
 • "İçtihat Metni"

  Görevi kötüye kullanma suçundan şüpheli A... U.... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Fatsa Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30.06.2008 tarihli ve 2008/1632 soruşturma, 2008/1261 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinin 29.08.2008 tarihli ve 2008/590 değişik iş sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 03.02.2009 gün ve 4116 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13.02.2009 gün ve 32183 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

  Tebliğnamede " Dosya kapsamına göre; şüpheli Yalıköy Belediye Başkanı A... U.... hakkında görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılaması Hakkında Kanunun 3/1-i maddesi gereğince Ordu Valiliğince ön inceleme yapılması gerektiği gözetilmeden kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar karşısında, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir" denilmektedir.

  Gereği görüşüldü:

  4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasanın 4/1. maddesinde yer alan; "C. başsavcıları …

  …bu kanun kapsamına giren bir suça ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni ister" biçimindeki emredici ve özel nitelikteki düzenleme karşısında, belde belediye başkanı hakkındaki görevden doğan suçla ilgili şikayet nedeniyle aynı yasanın 3/1-i maddesi uyarınca C. savcısının ilgili Valilikten soruşturma izni istemesi ve sonucuna göre karar vermesi gerekirken, belirtilen yönteme uymaksızın soruşturmayı sürdürerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi ve bu karara süresinde yapılan itirazı inceleyen merciin de itirazı kabul etmesi gerekirken reddetmiş bulunması yasaya aykırı görüldüğünden, 5271 sayılı CYY'nın 309/4-a. maddesi uyarınca; Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinin 29.8.2008 tarihli ve 2008-590 Değişik iş sayılı kararının YASA YARARINA BOZULMASINA, bozma doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere müteakip işlemlerin merci mahkemesince yerine getirilmesine, 13.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At