Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/13130 Esas 2015/29306 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/13130
Karar No: 2015/29306
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/13130 E.  ,  2015/29306 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, işyeri dokunulmazlığını ihlal

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanıklar .... ve ....'ye yükletilen tehdit ve hakaret eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından, sanıklar ..ve .... müdafii ile ... ve ....'nin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanıklar ... ve ... hakkında tehdit ve hakaret sanıklar .... ve .... hakkında işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir; Ancak;
a-Sanıklar .... ve ...'nin önceki mahkumiyetlerine konu eylemlerinin sonraki kanuni düzenlemelerle kabahate dönüştürülmesi karşısında, “kasıtlı suçtan sabıkalarının bulunması” biçimindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
b-Sanıklar... ve ....'nin hakaret suçunu , haksız bir fiile tepki olarak işlendiklerinin kabul edilmesi karşısında, özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren TCK'nın 129/1. maddesi yerine genel tahrik kurumunu düzenleyen aynı Kanunun 29. maddesi ile hüküm kurulması,
c-Hakaret suçunun kovuşturması şikayete bağlı olup, mağdur ....'ın soruşturma aşamasında şikayetçi olmadığını beyan etmesi karşısında, TCK'nın 73/4. ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereği, şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 
d-Mağdurlar .... ve ....'ın duruşmada şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında, TCK'nın 73/4. maddesi uyarınca sanıklara şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak, sonucuna göre hakaret suçundan açılan kamu davasının düşmesine karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmemesi,
e-Suça konu fabrikanın üzerinde bulunduğu tarlanın.. Yapı Ltd. Şti.ne ait olup, mağdurlar... ve .'nin bu şirketin 3 ortağından ikisi oldukları; adı geçen şirketin , yine aynı müştekilerin de hisseleri bulunan ... Kimya Ltd. Şti'ne 27/01/2005 başlangıç tarihli olmak üzere 5 yıllığına kiralandığı, sözleşme daha sona ermeden 03/04/2008 tarihinde mal sahibi... Yapı Ltd. Şti tarafından suça konu arazinin sanık ..'a satıldığı olayda;
Mağdurların, 31.07.2009 tarihine kadar fabrikada kiracı sıfatıyla faaliyette bulundukları ve sanıkların fabrikaya zorla girerek işyerinin kilidini değiştirdikleri şeklindeki iddiaları; sanıklardan ...'ın ise, taşınmazı fabrika ile birlikte satın aldığı, mağdurlar işten anladıkları için 120 bin TL tutarında hammadde aldığı ve işlemeleri için verdiği, annesi hastalandığından işyeri ile ilgilenemediği, hesap dökümünü istediği, ancak mağdurların vermemeleri üzerine işyerini boşaltmalarını istediği yönündeki savunması birlikte değerlendirildiğinde;
Suça konu taşınmazın fabrikadaki hammaddelerle ve makinelerle birlikte satılıp satılmadığı, sanığın mağdurlara yönelik tahliye davası açıp açmadığı, taşınmazın satışından sonra mağdurların fabrikada yaklaşık 16 ay şüreyle kiracı sıfatıyla mı işçi sıfatıyla mı kaldıkları tespit edilmeden ve sanıkların eylemlerinin iş ve çalışma hürriyetinin ihlali niteliğinde bulunup bulunmadığı da tartışılmadan, eksik araştırma ile işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından mahkumiyet kararları verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanıklar ... ve ...., sanıklar .... ve .... müdafinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın