Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/14271 Esas 2015/29402 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/14271
Karar No: 2015/29402
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/14271 E.  ,  2015/29402 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, yaralama

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanıklar hakkında tehdit ve yaralama suçlarından verilen beraat ile sanıklar .... ve .... hakkında hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hükümlere yönelik temyizde;
Eylemlere, yükletilen suçlara ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlara yönelik katılan ....’ın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye kısmen uygun olarak TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanık .... hakkında hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığı kararına yönelik temyize gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Mağdurlar .... ve ....’ın, şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında kovuşturma şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi yerine, yerinde olmayan gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmolunması,
Kanuna aykırı, sanık ....’ın temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktaları tebliğnameye uygun olarak, "sanık .... hakkında hakaret suçundan TCK'nın 129/3. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına" dair kısmın karardan çıkarılması, yerine "mağdurların, sanık .... hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında, TCK'nın 73/4, CMK'nın 223/8. madde ve fıkraları uyarınca sanık .... hakkındaki hakaret suçundan açılan kamu davalarının düşmesine" biçiminde DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükümler, bu bağlamda ONANMAK suretiyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca davanın esasına, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın