Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/15790 Esas 2015/29344 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/15790
Karar No: 2015/29344
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/15790 E.  ,  2015/29344 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Hakaret suçlarına ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, karar tarihi itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ...’nin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
2- Tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, katılana 5.000 TL lik teminat senedi verdiğinin, katılanın da senet üzerinde oynama yaparak 52.000 TL olarak değiştirip, icra takibi yapıp, evine haciz memurlarını gönderdiğini, bu eyleminden ötürü katılanı şikayet ettiğini ve aralarında husumet olduğunu iddia etmesi karşısında, ilgili ceza ve icra dosyaları getirtilerek, olayın başlangıcı ve gelişimi üzerinde durulup sanık hakkında TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve sanık ....’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın