Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/18590 Esas 2017/24601 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/18590
Karar No: 2017/24601
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Ceza Dairesi         2014/18590 E.  ,  2017/24601 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tehdit
  HÜKÜM : Beraat


  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Katılan tarafından, hükmü temyiz eden Av.... adına düzenlenmiş vekaletnamenin dosya içerisinde yer almadığı,
  Anlaşıldığından, katılan ... vekilinin temyiz isteği hakkında şimdilik bir karar vermeye yer olmadığına ve dosyanın, katılana yada vekiline, anılan avukat adına düzenlenmiş geçerli bir vekaletname verilip verilmediği sorularak, varsa bu vekaletname dosyaya eklendikten, vekaletnamenin bulunamaması halinde ise; gerekçeli karar temyiz iradesinin berlirlenebilmesi bakımından katılana açıklamalı bir şekilde tebliğ edildikten, tebliğe dair evrak ve verilmesi halinde temyiz dilekçesi eklendikten, gerektiğinde EK TEBLİĞNAME de düzenlendikten sonra dairemize yollanılmak üzere, incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın