Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/32590 Esas 2017/24489 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/32590
Karar No: 2017/24489
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Ceza Dairesi 2014/32590 E. , 2017/24489 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  1-Sanığın, katılan ...'a iletilmesi kastı ile diğer katılan ...'ya ait cep telefonundan tehdit içerir birden fazla mesaj gönderme eyleminde sanığın doğrudan katılan ...'a yönelik olmayan eyleminde katılan ... yönünden kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarının mevcut olmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
  Kabule göre de;
  2-Sanığın adli sicil kaydında yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair bir adet kayıt bulunması ve kişiliği dikkate alınarak hapis cezalarının seçenek adli para cezalarına çevrilmesi karşısında, diğer koşullar değerlendirilmeden “daha önceden sabıkasının bulunması” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  3-02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, sanığa isnat edilen TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunması, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun ise, suç tarihi itibariyle uzlaşma önerisinin yapıldığı tarihte 5271 sayılı CMK’nın 253/3-son cümlesi uyarınca uzlaşma kapsamında bulunmadığının anlaşılması ve yeni düzenleme karşısında, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yönünden de uzlaşma önerisinde bulunulmasının gerektiği anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması;
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'un temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın