Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/26864 Esas 2017/24498 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/26864
Karar No: 2017/24498
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Ceza Dairesi         2015/26864 E.  ,  2017/24498 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret
  HÜKÜMLER : Ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1-Sanığa 05/06/2014 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilen hükme karşı, 1412 sayılı CMUK'nın 310/1-2. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 02/07/2014 tarihinde sanık tarafından yapılan temyiz isteminin aynı Kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
  2-Katılan yönünden ise; katılan vekilinin 04/06/2014 tarihli, vekalet ücretine hükmedilmesi talebini içerir dilekçesinin temyiz dilekçesi olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
  Hükme ilişkin bu eksikliğin temyizi kabil bir husus olması nedeniyle, mahkemece katılan yararına vekalet ücreti tayinine ilişkin verilen 18/06/2014 tarihli ek karar hukuken geçersiz ve yok hükmünde ise de;
  Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olması karşısında; kendisini vekil ile temsil ettiren katılan yararına, CMK'nın 325/1 ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddeleri uyarınca vekalet ücretine hükmedilmemesi,
  Kanuna aykırı, katılan ... vekilinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle bozulmasına, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, hüküm fıkrasına "kendisini vekil ile temsil ettiren katılan yararına, CMK'nın 325/1, 327/2 ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddeleri uyarınca 1.500 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan... verilmesine" ibaresinin eklenmesi, biçiminde DÜZELTİLMESİ ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükümler bu bağlamda ONANMASI suretiyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMK'nın 322. maddesi uyarınca davanın esasına, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın