Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12515 Esas 2017/24484 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12515
Karar No: 2017/24484
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Ceza Dairesi 2016/12515 E. , 2017/24484 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, ... (Halil oğlu), ... (Kemal oğlu), ..., ... ve ...'in yalnızca sanık sıfatı ile hükümleri temyiz ettikleri belirlenerek yapılan incelemede;
  1-Sanık ...'e (Kemal oğlu) yükletilen, silahlı tehdit, sanık ...'e yükletilen, silahlı tehdit, 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve silahtan sayılan aletle yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunlarda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
  Cezaların Kanuni bağlamda uygulandığı,
  Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı, TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararın ve TCK'nın 53/1-c maddesinde düzenlenen hak yoksunluğunun uygulanma süresi ve şeklinin Kanunda öngörülen biçimde infaz aşamasında gözetilebileceği,
  Anlaşıldığından, sanıklar ... (Kemal oğlu) ve ... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
  2-Diğer hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;
  Sanıklar Halil oğlu ... ve ... hakkında silahlı tehdit suçlarından hükümler kurulurken, her iki sanık için sonuç cezaların 1 yıl 6 ay 22 gün hapis yerine, hesap hatası sonucu 1 yıl 4 ay 7 gün hapis olarak eksik tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır,
  Ancak;
  a-Sanık ... hakkında, mağdur ...'a yönelik bıçak ile kasten yaralama suçu açısından mağdur için düzenlenen doktor raporunda, yaralanmasının basit tıbbi tedavi ile giderilir nitelikte olduğu bildirilmesine rağmen, sanık hakkında, TCK.'nun 86/1. maddesi uyarınca temel ceza tayin,
  b-Sanık ... hakkında, mağdurlar ... (Halil oğlu), ... ve ...'na yönelik silahtan sayılan taşla, kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından dolayı, dosyadaki ifadelerden, tartışma ve kavganın taraflarının birbirlerine karşılıklı taş attıkları, yukarıda belirtilen mağdur ...'nun yaralanması dışında, kimin kime taş attığının belirlenemediği anlaşılmakla; sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını gerektiren, kesin ve objektif deliller bulunmadığından, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
  c-Kabule göre de;
  aa-Sanık (Halil oğlu) ...'e yükletilen, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet, sanık ...'na yükletilen silahlı tehdit, sanık ...'e yükletilen silahla yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve silahtan sayılan taşla yaralamaya teşebbüs eylemleri açısından; duruşmalarda herhangi bir olumsuz davranışları kaydedilmeyen her üç sanığın da adli sicil kayıtlarında sabıkalarının bulunmayışı, suçlarını ikrar etmeleri, sanıklar hakkında lehe kanuni indirim ve tahrik hükümlerinin de uygulanması karşısında, "sanıkların atılı suçlamaları kabul etmemiş ve olaydan sonra pişmanlık duymamış olması ile tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyecekleri hususunda mahkememizce olumlu bir kanaate varılmaması" şeklindeki dosya içeriğine uygun olmayan gerekçelerle üç sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  bb-Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı, TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararın ve TCK'nın 53/1-c maddesinde düzenlenen hak yoksunluğunun uygulanma süresi ve şeklinin Kanunda öngörülen biçimde uygulanması zorunluluğu,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar (Halil oğlu) ..., ... ve ... müdafilerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın