Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2017/228 Esas 2017/24519 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/228
Karar No: 2017/24519
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Ceza Dairesi         2017/228 E.  ,  2017/24519 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, hükmolunan ceza miktarı nedeniyle sanığın duruşmalı inceleme isteğinin 1412 sayılı CMUK'nın 318/1. maddesi uyarınca reddine karar verilerek, sanığın ve katılan vekilinin hakaret eylemleri ile ilgili verilen hükümlere ilişkin temyiz taleplerinin, mahkemece 22/06/2016 ve 14/07/2016 tarihli ek kararlarla reddine karar verildiği, anılan kararın sanığa ve katılan vekiline tebliğ edildiği ve sanığın ve katılan vekilinin bu kararları temyiz etmedikleri dosya ve UYAP kapsamında yapılan inceleme neticesinde anlaşıldığından tehdit suçuyla sınırlı olarak dosya görüşüldü;
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen TCK'nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçlarının uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve katılan ... vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın