Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2015/14907 Esas 2017/7060 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/14907
Karar No: 2017/7060
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Hukuk Dairesi 2015/14907 E. , 2017/7060 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Asıl davada davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 21/01/2013 gününde verilen dilekçe ile Manevi Tazminat istenmesi, karşı davada davacılar ... ve diğerleri tarafından davalı ... aleyhine 08-11/02/2013 gününde verilen dilekçeler ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonucunda; her iki davanın kısmen kabulüne dair verilen 09/07/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi asıl dava davacısı- karşı davalar davalısı ... vekili ile asıl dava davalıları - karşı dava davacılarından ... vekili, ... mirasçıları vekili, ..., ... ve ..., tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre asıl dava ve karşı dava yönünden temyiz isteyen tarafların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının 134,40 TL'sinin ...'ye, 103,00 TL'sinin ... 'ya, 31,40 TL'sinin de temyiz eden diğer davalılara yükletilmesine, peşin alınan harçların bundan mahsubuna 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın