Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2015/16270 Esas 2017/7061 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/16270
Karar No: 2017/7061
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Hukuk Dairesi 2015/16270 E. , 2017/7061 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ...vekili Avukat ... Başal tarafından, davalı ... aleyhine 19/03/2015 gününde verilen dilekçe ile kurum zararı nedeniyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 30/09/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, kurum zararı nedeniyle tazminat ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı idare, merkeze tahsis edilen ve ring seferlerinde kullanılan araçta çelik kasa bulunduğunu, mevcut emirlerde para ve benzeri değerlerin nakil esnasında tahsis edilen aracın içindeki kasalara kilitleneceği hususunun belirtilmesine rağmen davalı müdür vekilinin mevcut emirlere uymayıp şubelerden teslim aldığı para ve para niteliğindeki değerleri elinde taşıdığı, yapılan soygun nedeniyle kurumun zarara uğradığını belirtilerek oluşan zararın tazmini isteminde bulunmuştur.
  Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece; davacı kurum tarafından teslim alınan para ve diğer değerlerin araç içinde bulunan çelik kasaya kilitlenmesi hususundaki 01/03/2007 tarihli ve 2651 sayılı emrin davalıya tebliğ edilmediği, davalının birlikte ringe çıktığı güvenlik görevlisi ...'ın görev emrinin ve İl Jandarma Komutanlığından alınması gerekli izin belgelerinin bulunmadığı, kurum müfettişinin raporunda davalının herhangi bir kastının bulunmadığının belirtildiği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Somut olayda; davalı müdür vekilinin görev yaptığı ... ... Merkezine bağlı bulunan ..., ve ... Şubelerinden para, para niteliğindeki diğer değerler ve postaları, öğlen ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki defa merkeze tahsis edilen ve ring seferlerinde kullanılan içinde çelik kasada bulunan araçla teslim alarak merkez şubeye getirdiği, buna rağmen meydana gelecek zararları önlemek için görevinin gerektirdiği azami özen ve dikkati göstermediği, aksine para ve diğer kıymetli değerleri elinde taşımak suretiyle çalınmasına sebebiyet vermek şeklindeki eylemi ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunduğu anlaşılmaktadır. Şu durumda; mahkemece, gerekçe olarak belirtilen hususların ancak indirim nedeni olacağı gözetilerek tazminatın kapsamının belirlenmesi gerekirken davanın tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın