Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/16585 Esas 2019/3749 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/16585
Karar No: 2019/3749
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2016/16585 E. , 2019/3749 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 10/05/2013 gününde verilen dilekçe ile kurum zararının tazmini istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 10/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 193. maddesi ile 663 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 15. maddenin 3. bendine göre; "Bu kanun hükmünde kararname ile kaldırılan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıklarının üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, sözleşme, hak, alacak ve borçları ile dava ve icra takipleri, teşkilat bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirildiğinde Bakanlığa devredilmiş sayılır" şeklinde düzenlenme mevcuttur.Dava, "..." adına açılmış, Bakanlık vekillerince takip edilmiş ve olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumun hak ve alacakları Bakanlığa devredilmiş olmakla birlikte; mahkemece Sağlık Bakanlığı hakkında hüküm kurulduğundan bu husus ayrıca bozma nedeni yapılmamıştır.Dava, kurum zararının ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, davalıların ... Devlet Hastanesi'nde görev yaptıkları dönemde gerçekleştirdikleri ihalede gerekli fiyat araştırmasını yapmadan, belirli firmalardan yüksek fiyatlı alım yapmak suretiyle kurum zararına neden olduklarını belirterek maddi tazminat isteminde bulunmuştur.Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.Mahkemece, davalıların malzeme alımına ilişkin gerekli piyasa fiyatı araştırmaları ve MKYS fiyat karşılaştırması yapmayarak ve malzemelerin gerçeğe yakın değerlerini belirlemeyerek kurum zararına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.Davaya konu edilen hususlarda, davalılar ve dava dışı kişiler hakkında ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/364 esas sayılı dosyası üzerinden, görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açılmış olup dava henüz derdesttir.
  Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 53. maddesi (6098 sayılı TBK 74) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de; hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/364 esas sayılı dosyasının sonuçlanması beklenmeli ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeksizin hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At