Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/3769 Esas 2019/3901 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/3769
Karar No: 2019/3901
Karar Tarihi: 11.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2016/3769 E. , 2019/3901 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 26/12/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/12/2015 günlü kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle daha önceden belirlenen 27/11/2018 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davacı vekili Avukat ... ile karşı taraftan davalı vekili Avukat ... geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisideki kağıtlar incelenerek geregi görüşüldü.Dava, hakaret ve tehdit eylemlerine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir.Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, tarafların evli olduğunu boşanma aşamasında davalının wathsapp mesaj programını kullanarak hakaret ve tehdit içerir mesajlar yolladığını beyan ederek manevi zararın tazminini istemiştir.Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, boşanma davasında davacı yararına manevi tazminata hükmedildiği, ayrıca tazminata karar verilmesinin sebepsiz zenginleşmeye yol açacağı şeklindeki gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya kapsamından ve özellikle dava dilekçesinden davacının davalı tarafından 02/08/2012, 13/08/2012, 03/10/2012, 06/10/2012, 07/10/2012 ve 20/10/2012 tarihlerinde gönderilen mesajlar nedeniyle eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır. Oysa ki, taraflar arasındaki boşanma davasının dava tarihi 30/07/2012 tarihidir. Dolayısıyla boşanma davasında öne sürülen davalının eylemleriyle dava konusu eylemler farklıdır. Şu durumda, işin esası incelenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yersiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve davacı yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın