Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/242 Esas 2019/3726 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/242
Karar No: 2019/3726
Karar Tarihi: 02.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/242 E. , 2019/3726 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 04/06/2009 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 23/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava, harici araç satışının sahte vekaletnameyle yapılması nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacılar vekili, davacıların murisi ...’nin oto galerisi sahibi olduğunu, ikinci el araç alım-satım işiyle uğraştığını, 21/12/2005 tarihinde davalı ...ile aralarında harici oto alım – satım sözleşmesinin akdedildiğini, sözleşmeye göre dava dışı ...’ın vekili olarak hareket eden davalı ...’in davacıya ... plaka sayılı aracı devir edeceği, davacıların murisi ...’nin de araç bedeline mahsuben davalı ...’e mülkiyeti dava dışı ...’a ait ... plaka sayılı aracın devri ile birlikte 1.800 TL nakit para vereceği hususunda anlaştığı, taraflar arasında akdedilen sözleşme gereğince ... plaka sayılı aracın noter aracılığıyla devrinin dava dışı ... tarafından davalı ...’e yapıldığını, davacıların murisi ... tarafından ... plaka sayılı aracın dava dışı ...’e 13.050 TL bedelle harici olarak satıldığını, dava dışı ...’in araç ile ilgili resmi devir işlemlerini yaptığı esnada aracın çalıntı olduğunun tespit edildiğini, araca el konulduğunu belirterek uğradığı maddi zararın davalılardan tazminini talep etmiştir.
  Davalılar; davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.Mahkemece; trafikte tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir işleminin noter tarafından yapılması gerektiği,noter tarafından yapılmayan işlemlerin geçersiz olduğu, davacının ... plaka sayılı aracın maliki olmadığı, söz konusu aracın devir işleminin dava dışı ... tarafından davalı ...’e resmi şekilde yapıldığı, davaya konu araç bedeli yönünden davacının dava hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden, ... 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/05/2009 gün ve 2007/479 E. - 2009/165 K. sayılı ilamıyla; davalı Gaziosmanpaşa 5. noteri ... aleyhinde sahte sürücü belgesinin iğfal kabiliyeti bulunmamasına rağmen kendisini ... olarak tanıtan kişiye vekaletname düzenlendiği gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak suçundan mahkumiyetine karar verildiği, ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/03/2011 gün ve 2007/71 E. - 2011/67 K. sayılı dava dosyasıyla davalı ... hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılarak mahkumiyetine karar verildiği, söz konusu mahkumiyet kararlarının kesinleştiği anlaşılmaktadır.Davacıların murisi ... tarafından delil olarak gösterilen ceza dosyaları ve ilgili ceza dosyaları içerisinde alınan ifadesinde 13.050 TL’yi uyuşmazlık konusu ... plaka sayılı araca karşılık olarak aldığını, 29/12/2005 tarihli harici satış senedinde de bu miktarın alındığı hususunun el yazısıyla sözleşmeye derç edildiğinin sabit olması karşısında davacıların murisinin uhdesinde görünen bu miktarın araç sahibine veya başka birisine iade edilip edilmediği hususunun araştırılarak varılacak sonuca göre değerlendirme yapılması gerekirken açıklanan yönler gözetilmeyerek karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 02/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At