Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/3614 Esas 2019/3787 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3614
Karar No: 2019/3787
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/3614 E. , 2019/3787 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalı... Büyükşehir Belediyesi aleyhine 27/01/2009 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 15/06/2011 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava, yangında zarar gören elektrik kablolarının tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, 20/07/2008 tarihinde ... köprüsünde yangın çıktığını, köprü üzerinden ve muhafaza sac kanallarının içinden geçen elektrik kablolarının yandığını, yangının köprünün aydınlatmasını sağlamak üzere davalı tarafından tesis edilen ve yangından önce davacı şirketin bilgisi dışında güçleri yükseltilen besleme kabloları ve panosundan başladığını, yanan yüksek gerilim kablolarının yenilendiğini belirterek kullanılan malzeme ve montaj bedelinin davalı ... Büyükşehir Belediyesinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı, yargı yolu ve zamanaşımı itirazında bulunmuş, ayrıca oluşan hasarla Belediyenin eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, köprü altındaki atıkların 3.kişilerce yakılması sonucu yangının çıktığı, ancak bu bölgenin bakımı, temizliği, yangının çıktığı yere yakın elektrik panolarının bakım ve kontrolünün gereği gibi yapılmamış olması gerekçesiyle davalı Belediyenin asli kusurlu olduğu yönünde kanaat belirtilmiş, söz konusu rapor hükme esas alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Davalı ... Büyükşehir Belediyesi bir kamu tüzel kişiliği olup; kural olarak, işlem ve eylemleri kamusal nitelik taşır. Tazminat istemine konu olayın davalı Belediyenin hizmet kusuruna dayandığı kabul edilmelidir. İdarenin hizmet kusuru niteliğindeki eylemi sonucu meydana gelen zararlardan dolayı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi gereğince idareye karşı, idari yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir.
  Görev sorunu, kamu düzenine ilişkin olup, açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden araştırılır (Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nın 114 ve 115/1. maddeleri).Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At