Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/3739 Esas 2019/3779 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3739
Karar No: 2019/3779
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/3739 E. , 2019/3779 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 16/09/2010 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 15/03/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
  2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;Dava, kasten öldürmeye teşebbüs nedeniyle maluliyet tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, davalının olay tarihinde av tüfeği ile müvekkiline öldürme kastı ile ateş ederek yaralanmasına sebep olduğunu, kasten öldürmeye teşebbüs mahiyetindeki bu olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda davalının cezalandırılmasına karar verildiğini ve hükmün kesinleştiğini, bu yaralanma nedeniyle davacının hayati tehlike geçirdiğini, Kocaeli Devlet Hastanesinden alınan özürlü sağlık raporunda tüm vücudunda %20 fonksiyon kaybı olduğunun tespit edildiğini belirterek maddi ve manevi zararının davalı tarafından tazmin edilmesini talep etmiştir.Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunca davacının %39 oranında tespit edilen maluliyeti kapsamında bilirkişi tarafından hesaplanan işgöremezlik tazminatı üzerinden davacının haksız tahrikinin de bulunduğu gözetilerek %33 oranında indirim yapılmasının uygun olacağı, manevi tazminat istemi yönünden de olayın oluş şekli ve suçun haksız tahrik altında işlenmesi gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Dosyanın incelenmesinde; davacının olay tarihinde kaynak işçisi olduğunu beyan ettiği, kaynakçı olarak çalıştığına istinaden bir bonservisi dosyaya ibraz ettiği, söz konusu bonserviste işe başlangıç tarihi olarak 1985, işten ayrılış tarihi olarak 1995 yıllarının gösterildiği, bir kısım davacı ve davalı tanıklarınca kaynakçı olarak çalıştığına ilişkin beyanların bulunduğu, Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen davacıya ait kayıtlarda kaynakçı olarak çalıştığına dair bir bilginin bulunmadığı, ayrıca olay tarihi olan 07/06/2002 tarihi itibariyle herhangi bir çalışma kaydının da tespit edilemediği, ancak mahkemece ... Metal İş ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası ile ... Bilumum Madeni Eşya
  Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliğinden kaynakçı mesleğine ait emsal ücretlerin talep edildiği ve hükme esas alınan 16/10/2015 tarihli bilirkişi raporunda anılan iki meslek odasınca verilen emsal ücretlerin ortalaması alınarak hesap yapıldığı, bu emsal ücret doğrultusunda maluliyet tazminatının hesaplandığı anlaşılmaktadır.
  Şu durumda; maddi tazminat hesabında davacının olay tarihinde sürekli çalıştığı bir işi olup olmadığı araştırılmadan ve bilirkişi raporunda tazminat hesabına esas alınan ücretin, asgari ücret miktarından ayrılma nedeni delilleriyle birlikte gösterilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen sebeplerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At