Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/3992 Esas 2019/3785 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3992
Karar No: 2019/3785
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/3992 E. , 2019/3785 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 20/10/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulü ile davacıya yönelik olarak ... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/42 E. - 346 K. sayılı dosyasındaki eylemin hukuka aykırı olduğunun tespitine, davalının davacıya yönelik olarak ... 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/381 esas sayılı dosyasına konu eylemlerinin hukuka aykırı olduğunun tespitine, davacı lehine manevi tazminat takdirine yer olmadığına dair verilen 24/03/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, tehdit ve hakaret eylemleri nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili; taraflar boşanma aşamasında iken davalının dava dışı annesi ile birlikte davacının iş yerine gelerek davacıya yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunup olay çıkarttığını, bu olay üzerine davacının şikayeti ile ... 14. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığını, davacının şikayetten vazgeçmesi için davalı tarafından tehdit ve hakaret içerikli telefon mesajları gönderildiğini, bu mesajlar sebebi ile davalının ... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/42 E-2014/346 K sayılı ceza dosyası ile yargılandığını belirterek kişilik haklarına saldırı nedeniyle oluşan manevi zararın davalıdan tazmini isteminde bulunmuştur.Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, tarafların boşanma davaları devam ederken davacının başka bir kadın ile olan ilişkisi sebebi ile davalının ceza yargılamasına konu telefon mesajlarını çektiği, bu hali ile davalının hakaret içeren sözlerine davacının kendi ağır kusuru ile sebep olduğu gerekçesiyle TBK’nun 52. ve 58. maddesi dikkate alınarak davanın kısmen kabulü ile davacıya yönelik olarak davalının ... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/42 E 346 K sayılı dosyasındaki ve... 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/381 E sayılı dosyasına konu eylemlerinin hukuka aykırı olduğunun tespitine, davacı lehine manevi tazminat takdirine yer olmadığına karar verilmiştir.HMK’nın 26. maddesinde düzenlenen taleple bağlılık ilkesi gereğince hâkim, tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olup talepten fazlasına hükmedemez. Davacı dava dilekçesinde davalının bahsi geçen eylemleri nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiş olmasına göre mahkemece bu hususta karar verilmesi gerekir.Mahkemece, yukarıda belirtilen yasal duruma aykırı şekilde söz konusu ceza davaları kapsamında davalının davacıya karşı olan eylemlerinin hukuka aykırı olduğunun tespitine ve davacı lehine manevi tazminat takdirine yer olmadığına hükmedilmesi doğru değildir.Şu durumda mahkemece, davacı tarafından dava dilekçesinde talep ettiği manevi tazminat yönünden taleple bağlılık ilkesi gereğince, hüküm kurması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At