Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/409 Esas 2019/3675 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/409
Karar No: 2019/3675
Karar Tarihi: 01.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/409 E. , 2019/3675 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 29/11/2012 gününde verilen dilekçe ile kasten yaralama eylemi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 04/05/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, haksız eylemden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili, olay tarihinde davalı tarafından müvekkilinin darp edildiğini, davalının elinde bulunan cisimle sağ gözüne vurması sonucu görme yetisini kaybettiğini, olay nedeniyle zarara uğradığını belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
  Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.Mahkemece; ceza dosyası ve bilirkişi raporu benimsenerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosyasının incelenmesinde; davalının, davacıya yönelik kasten yaralama eylemi nedeniyle ...Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/131 E.–2017/111 K. sayılı ilamı ile hakkında mahkumiyet hükmü kurulduğu, Yargıtay 3.Ceza Dairesince kararın onanması yönünde karar verildiği, ancak Daire kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10/03/2019 tarihinde itiraz edildiği, itiraz istemlerinin değerlendirilmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildiği, yargılamanın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.Ceza mahkemesinin maddi vakıalara yönelik kesinleşmiş kararı bağlayıcı olmakla birlikte somut olayda henüz kesinleşmiş bir karardan söz etmek mümkün değildir. Ceza yargılaması sonucunda davalı bakımından haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimali de bulunduğundan, ceza yargılaması sonucunda verilecek kararın eldeki davayı etkileyecek nitelikte olması gözetilerek ceza ve hukuk yargılamasında çelişkili kararlar verilmesinin önüne geçmek bakımından, davalı hakkındaki ceza dosyasının kesinleşmesi beklenmelidir.Buna göre, ceza dosyasının kesinleşmesinden sonra varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın