Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/4118 Esas 2019/3741 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4118
Karar No: 2019/3741
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/4118 E. , 2019/3741 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... İnşaat Blk. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve diğerleri aleyhine 03/08/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem sebebiyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/11/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1- Davalılardan DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün temyizi yönünden;
  Dava, haksız eylem sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş hüküm, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı vekili, davacının, ... ili ... ilçesi ... köyünde bulunan kısmen maliki kısmen kiracısı olduğu 120, 124 ve 125 parsel sayılı taşınmazlarda ekili ve hasada hazır hale gelmiş pamuk bitkisine, davalılar tarafından inşa edilen, ... Sulama Tesisleri İnşaatı” projesi kapsamında yapılan faaliyetler nedeniyle 120 parselde kısmen, 124 ve 125 parsel sayılı taşınmazlarda ise tamamına zarar verildiğini belirterek oluşan maddi zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmini isteminde bulunmuştur.Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.Mahkemece, alınan bilirkişi raporları doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.11/2/1959 günlü ve 17/15 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının I. bendinde açıkça belirtildiği gibi, bir kamu kurumu tarafından verilen kararlar üzerine plan ve projesine göre bir yol yapılması dolayısıyla evinin duvarı yıkılan veya bodrum katını sel basan, bir su tesisi yapılması neticesinde tarlasındaki sular çekilip ağaçları ve mahsulleri kuruyan veya tarlası ekilemez hale gelen yahut tarlasının kenarından geçen derenin kuruması yüzünden tarlası susuz kalan veya su tesisinin bozukluğu yahut bakımındaki ihmal yüzünden tarlasını sular basıp bu suların getirdiği kumlardan dolayı tarlası artık ekilemeyecek duruma düşen kimsenin uğradığı zararlar gibi zararlar idari kararın ve fiilin neticesinde meydana gelen zararlardır. Zira bir kamu kurumunun görevlerinden olan bir işi yapmayı kararlaştırması idari bir karar olduğu gibi, bu kararı yerine getirmek üzere plan ve projeler yapıp o plan ve projeler gereğince işi görmesi de verilen kararın neticesi olan birer idari eylemdir. O halde sözü edilen kararda örnek olarak belirtilen bu eylemlerden doğan zararların ödettirilmesi istekleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi hükmünce bir tam yargı davasıdır ve bu davalara bakma görevi idari yargı yerine aittir. Şu halde; davalı ... bakımından davanın idari yargı görev alanına girmesi sebebiyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden karar verilmiş olması doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.
  2- Davalılardan ... San. ve Tic. AŞ’nin temyiz itirazlarına gelince;
  Dosya kapsamından; dava dilekçesinin davalı ... San. ve Tic. AŞ’ye dava dilekçesinde bildirilen adrese Tebligat Kanunu 21/1 maddesi uyarınca muhtara tebliğ edildiği, duruşma gününü bildirir tebligatın ise bahsi geçen davalının adresten taşınmış olması sebebiyle iade edildiği ve mahkemece davalı ... San. ve Tic. AŞ’nin yeni adresinin ticaret sicilinden sorulmaksızın bildirilen adrese Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat çıkarıldığı, yargılama sırasında adı geçen davalıya yapılan tebligatların usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalı ... San. ve Tic. AŞ’nin HMK’nın 27. maddesine göre hukuki dinlenilme hakkı ihlal edilmiştir.Şu durumda; davalıya usulüne olarak dava dilekçesi tebliğ edilmeli, bu şekilde yasal savunma hakkı tanındıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, savunma hakkını kısıtlar şekilde usulsüz tebligat yapılarak karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenle davalı ... 6. Bölge Müdürlüğü, (2) nolu bentte gösterilen nedenle davalı ... San. ve Tic. AŞ yararına BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre davalılar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve ... San. ve Tic. AŞ’nin diğer, davalılar ... İnş. Blk. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ...’in tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At