Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/4253 Esas 2019/3600 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4253
Karar No: 2019/3600
Karar Tarihi: 26.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/4253 E. , 2019/3600 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 22/01/2016 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem sebebiyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, haksız eylem sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş hüküm, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı vekili, davalının, davacıya ait fotoğraf ve kişisel bilgileri kullanmak suretiyle sosyal medya üzerinde sahte profil oluşturduğunu, oluşturulan profilin, ahlak dışı ilişkide bulunmak isteyen hafif meşrep bir kadın niteliğinde olduğundan bir çok kişi tarafından telefonla aranıp, taciz edildiğini, rahatsız edildiğini belirterek oluşan manevi zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Dosyanın incelenmesinde; Uyap sistemi üzerinden mahkeme hakimi tarafından e-imzalı olarak hazırlanan gerekçeli kararın hüküm fıkrasında hükmedilen manevi tazminat miktarı 1.500,00 TL olarak belirlenmişken kararın gerekçe kısmında 3.000,00 TL manevi tazminata hükmedildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte dosya içerisindeki fiziki gerekçeli kararda ise; gerekçe ve hüküm fıkrasında 1.500,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Şu halde, dosya içerisinde bulunan fiziki gerekçeli karar ile Uyap sistemi üzerinden hazırlanan gerekçeli karar arasında çelişki olduğu gibi Uyap sisteminde kayıtlı bulunan gerekçeli karar ve hüküm fıkrası arasında da çelişki bulunmaktadır.
  6100 sayılı HMK'nın 298/2. maddesi uyarınca; gerekçeli karar, hüküm sonucuna aykırı olamaz. Mahkeme kararındaki bu çelişkinin, bozma nedeni oluşturacağına ve bozmadan sonra mahkemenin önceki kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi giderme koşuluyla vicdani kanaatine göre karar verebileceğine, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunca 10/04/1992 gün ve 7/4 sayıyla karar verilmiştir. Açıklanan nedenlerle hüküm ile gerekçeli karar arasındaki çelişkiyi giderecek şekilde hüküm kurulması için kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre taraf vekillerin diğer temyiz itirazlarının şu aşamada incelenmesine yer olmadığını ve taraflardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın