Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/4313 Esas 2019/3645 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4313
Karar No: 2019/3645
Karar Tarihi: 27.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/4313 E. , 2019/3645 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... AŞ vekili Avukat ... tarafından, davalılar İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ve ... İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 11/09/2008 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/03/2013 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, davacı ve davalı İSKİ vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan davalının temyiz itirazları reddedilmelidir.
  2- Davacının temyiz itirazlarına gelince;
  Davacı, 05/06/2008 günü davalı İSKİ Genel Müdürlüğü adına davalı ... Turizm Sanayi ve Tic Ltd. Şti. tarafından yapılan kavşak çalışmaları sırasında kurumlarına ait kablolara zarar verildiğini, zararın 12.589,80 TL olduğunu bildirerek avans faizi ile birlikte ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
  Davalı İSKİ vekili, davanın usul ve esastan reddi gerektiğini savunmuş; davalı ... Turizm Sanayi ve Tic Ltd. Şti. duruşmalara katılmadığı gibi cevap da vermemiştir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 8.232,80 TL’nin avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, işçilik ve nakliye bedeline ilişkin talebin ise reddine karar verilmiştir.
  Dosya kapsamından, davalı İSKİ Genel Müdürlüğü adına davalı ... Turizm Sanayi ve Tic Ltd. Şti. elemanlarınca yapılan çalışma sırasında davacıya ait kabloların hasarlanması nedeni ile malzeme, işçilik, nakliye ve işletme zararı olmak üzere toplam 12.589,80 TL zarar oluştuğunun iddia edildiği, buna ilişkin olarak şirket çalışanları ve polis memurlarınca hasar tanzim tutanağı düzenlendiği, görüşüne başvurulan bilirkişinin davacının zarar toplamının malzeme, işçilik, vasıta, işletme zararı ve KDV ile birlikte 12.589,80 TL, işçilik ve nakliye giderlerinin dahil edilmemesi durumunda 8.232,80 TL olacağının bildirildiği, davacının 28/07/2011 tarihinde sunmuş olduğu belgelerden işçilik ve nakliye hizmetinin dava dışı İşkaya İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’den alındığı ancak mahkemece bu belgeler değerlendirilmeden hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.
  Davacının dava konusu hasarın giderimi noktasında dava dışı kişiden işçilik ve nakliye için de hizmet aldığının anlaşılması karşısında bunlara ilişkin talebin de kabulü gerekirken, reddi cihetine gidilmesi doğru olmamış, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, davalının temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At