Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/454 Esas 2019/3665 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/454
Karar No: 2019/3665
Karar Tarihi: 01.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/454 E. , 2019/3665 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı Orman Genel Müdürlüğüne izafeten ... Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 12/02/2016 gününde verilen dilekçe ile 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/05/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
  2) Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;Dava, orman yangını nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı İdare vekili; yangın nedeniyle davalı hakkında tutanak tutulduğunu ve ceza mahkemesince cezalandırılmasına karar verildiğini belirterek, maddi tazminat isteminde bulunmuştur.Davalı, yanan alanda herhangi bir ağacın yanmadığını, bu hususun ceza dosyasına sunulan bilirkişi raporunda da belirlendiğini belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, yangında 14 meşe ve 1 adet ardıç ağacı ile orman örtüsünün yanarak zarar gördüğü, ceza dosyasına sunulan bilirkişi raporunda yer alan ve yangınla ilgisi olmayan işçilik primine hükmedilemeyeceği, raporda belirtilen diğer zarar kalemlerinden davalının sorumlu olduğu gerekçesiyle, ceza mahkemesince alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  a) Davacı vekili dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.013,92 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiş, ön inceleme duruşmasındaki beyanında ise zararı sehven 5.013,92 TL olarak bildirdiğini, zararın ceza dosyasında alınan bilirkişi raporunda belirtilen 5.830,92 TL olduğunu beyan etmiş, mahkemece bu beyan esas alınarak 5.690,92 TL nin davalıdan alınmasına karar verilmiştir.6100 sayılı HMK’nun 26. maddesinde belirtildiği üzere, “Hâkim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” Taleple bağlılık ilkesi gereği hâkim, davacının dava dilekçesinde talep etmiş olduğu alacaklar ile bağlı olup, daha fazlasına hükmedemez.Dosya kapsamından; davacının kısmi davada saklı tuttuğu fazlaya ilişkin haklarını ek bir dava açarak istemediği gibi, müddeabihi aynı davada kısmi ıslah dilekçesi de vererek artırmadığı da gözetildiğinde, talebin aşılması suretiyle hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  b) Dosyada bulunan 25/08/2012 tarihli suç tutanağı, 27/08/2012 tarihli yangın sicil fişi ve ceza dosyasına sunulan ve eldeki davada hükme esas alınan 31/12/2012 tarihli bilirkişi raporundan, yangının örtü yangını şekilde geliştiği, herhangi bir ağacın zarar görmediği anlaşılmaktadır. Şu halde, mahkemece ağaçlandırma giderine hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2/a-b) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ise ilk bentte açıklanan nedenlerle REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın