Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/592 Esas 2019/3669 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/592
Karar No: 2019/3669
Karar Tarihi: 01.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/592 E. , 2019/3669 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : 1-... 2-... vekilleri Avukat ...

  Davacı ... Müdürlüğüne izafeten ... Orman İşletme Müdürlüğü ... Orman İşletme Şefliği vekili Avukat ...tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 27/02/2015 gününde verilen dilekçe ile 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17/05/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın