Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/607 Esas 2019/3681 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/607
Karar No: 2019/3681
Karar Tarihi: 01.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/607 E. , 2019/3681 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 03/07/2015 gününde verilen dilekçe ile İcra İflas Kanunu'nun 5. maddesinden kaynaklanan maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 04/05/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava, İcra İflas Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca icra memurunun kusurlu eylemi nedeniyle uğranılan zararının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı vekili; müvekkilinin hissedarı olduğu taşınmazların satışı için ... İcra Müdürlüğünün 2012/9 sayılı satış dosyasında yapılan ilk ihalede tellal görevlendirilme yazısının yazılmaması ve ihale günü resen tellal görevlendirilmesi nedeniyle ihalenin fesih edilmesi üzerine ikinci kez ihale yapıldığını, satış müdürünün kusurlu eylemi nedeniyle ikinci kez satışa çıkarılan taşınmazları daha yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını, ilk ihale sonrası taşınmaz üzerinde inşaata başlayabilecekken ihalenin feshi nedeniyle inşaata geç başlamak zorunda kaldığını, uğranılan zararın satış müdürünün kusurundan kaynaklandığını belirterek inşaat yapma düşüncesi ile satın alınan taşınmazlarda inşaata geç başlama nedeniyle uğradığı zararları ile ihalenin fesih edilmesi nedeniyle daha yüksek ihale bedeli ve harç ödemek zorunda kaldığını belirterek uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir.Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece; davacının fiilen oluşmuş bir zararı bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğinden; ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/130 esas, 2015/257 karar sayılı dosyasında, dava dışı satış memuru hakkında davaya konu eylem nedeniyle, "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamasıyla kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda; cezalandırılmasına dair karar verildiği, keza dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtaya gönderildiği ve davanın halen derdest olduğu anlaşılmaktadır.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 74. maddesi (818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi) uyarınca hukuk hâkimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Hâl böyle olunca, dava konusu olayın özelliği nedeniyle ceza mahkemesindeki davanın sonuçlanıp kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
  Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi doğru bulunmamış, temyiz edilen kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At