Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/3046 Esas 2019/3861 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3046
Karar No: 2019/3861
Karar Tarihi: 10.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/3046 E. , 2019/3861 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Sulh Hukuk Mahkemesi


  Davacı Sağlık Bakanlığı adına ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 11/02/2011 gününde verilen dilekçe ile kurum zararının tazmini istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 02/02/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar ..., ... ve ... vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, kurum zararının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar ..., ... ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.Gerekçeli karar başlığına dava tarihi olarak 11/02/2011 yazılması gerekirken 29/10/2011 yazılmış olmasının maddi hatadan kaynaklandığı ve mahallinde düzeltilebileceği anlaşılmakla, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.Davacı, ... Yüksek İhtisas Hastanesinde 2000-2009 yılları arasında yapılan temizlik malzeme alımına ilişkin ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiğini ve kurumun zarara uğratıldığını belirterek zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.Davalılar, kurumun zarara uğratıldığı iddalarının yerinde olmadığını, müfettiş raporunda nitelik ve kalite yönünden inceleme yapılmadan sadece Ticaret Odasından alınan birim fiyatlar karşılaştırılmak suretiyle kurum zararı tespit edildiğini belirterek davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.Mahkemece; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar itibariyle özellikle Kanun'un 22. maddesinde belirlenen sınırlar dahilinde ihalenin yürütülmesinin zorunlu olduğu, ihalenin kamuoyu denetiminin sağlanması, kaynakların verimli kullanımı ve özellikle ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması yönünden davalıların özen yükümlülüklerinin bulunduğu, müfettiş raporu ve alınan bilirkişi raporu ile kurum zararının meydana gelmesinde davalıların kusurlu olduklarının tespit edildiği gerekçesiyle istemin kabulüne karar verilmiştir.Dosya kapsamından, dava konusu olaya ilişkin olarak davalılar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan ...7. (Kapatılan ... 3.) Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/281 esas sayılı dosyası ile kamu davası açıldığı, yargılama sonucunda 2015/335 sayılı beraat kararının verildiği, anılan kararın temyiz incelemesi aşamasında olup henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır. 6098 sayılı TBK'nun 74. maddesi (818 sayılı BK'nın 53. maddesi) uyarınca hukuk hâkimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de; hem öğretide hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hâkimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle ... 7. (Kapatılan... 3.) Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/281 esas sayılı dosyasının kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre temyiz eden davalıların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At