Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/3262 Esas 2018/4675 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3262
Karar No: 2018/4675
Karar Tarihi: 01.06.2018


4. Hukuk Dairesi 2018/3262 E. , 2018/4675 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  01/07/2016 tarihinde kabul edilip 23/07/2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 60. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçeleri ile birlikte dosyayı bir ay içinde görevli Daireye gönderecektir.
  Bu durumda dosya içeriğine, temyizin kapsamına, uyuşmazlığın ihtiyati tedbir kararına aykırılık nedeniyle hapsen tazyik istemine ilişkin bulunmasına göre, temyiz inceleme görevi Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesi ve Başkanlar Kurulu kararı uyarınca Yargıtay 19. Ceza Dairesine aittir.
  Yukarıdaki yasal düzenleme de dikkate alındığında dosyanın görevli Yargıtay 19. Ceza Dairesince incelenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 01/06/2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

  KARŞI OY YAZISI

  HMK'nın ihtiyati tedbire muhalefet suçundan disiplin hapsinin uygulanmasına ilişkin 398. maddesinin gerekçesinde mahkeme kararı olan ihtiyati tedbirin etkinliğinin sağlanması ve mahkeme kararlarına saygının korunması için bir yaptırımın olması gerektiği gözetilerek tedbire aykırı davranışların cezai sonucunun ayrıca düzenlendiği ifade edilmiştir. HMK'nın 389. maddesinde görevli ve yetkili mahkemede esas hakkında dava açılmış ise ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme olarak belirtilmiştir.
  Fakat yasada disiplin hapsine konu eylemi gerçekleştiren (tedbir kararına muhalefet eden) kimseye savunma hakkı gibi şüpheli ve sanık haklarının tanınıp tanınmayacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasa'nın 36/1, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 11, İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddelerine göre disiplin hapsine mahkum edilene CMK'nın 147. maddesinde belirtilen savunma hakları tanınmaktadır.
  İhtiyati tedbir kararına muhalefet suçundan görevli ve yetkili mahkeme HMK'nın 389. maddesine göre tedbir kararını veren mahkeme olmakla birlikte, bu karara karşı kanun yolu mercii de davaya bakan mahkemenin kanun yolu mercii de Yargıtay ilgili dairesi olmalıdır.
  Kanun yolu ile ilgili Dairemizin 06/12/2012 tarihli ve 2012/15887 karar sayılı bendinde tedbir kararına muhalefet suçundan kanun yolu merciinin Yargıtay olduğu belirtilmiştir.
  Yargıtay 19. Ceza Dairesi 05/11/2015 gün ve 2015/17158-2015/6673 sayılı ilamında ise disiplin hapsine karşı başvurulacak kanun yolunun HMK'nın madde gerekçesindeki atıflar nedeniyle ihtiyati tedbire karşı olan kanun yolu olarak itiraz yolu olduğu belirtilmiştir.
  Şu durumda, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21/01/2013 gün ve 1. sayılı kararı da dikkate alınarak ihtiyati tedbirin ihlali nedeniyle verilen tazyik hapsi kararına karşı temyiz yolunun bulunmadığı, konunun tedbir kararına karşı itiraz hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle evrakın işlemsiz olarak yerel mahkemeye iade edilmesi gerekirken aidiyet nedeniyle dosyanın 19. Ceza Dairesine gönderilmesinin yasaya aykırı olduğu düşüncesiyle çoğuluk görüşüne katılmıyorum. 01/06/2018

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At