Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/3923 Esas 2019/3614 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3923
Karar No: 2019/3614
Karar Tarihi: 26.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/3923 E. , 2019/3614 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kurum zararına dayalı alacak davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 15/02/2018 gün ve 2017/3814-2018/962 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-Davalının karar düzeltme istemi yönünden;
  HUMK'nun 440. maddesi uyarınca Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme süresi onbeş gündür. Aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca ise karşı tarafın istemde bulunması durumunda dilekçe örneğinin tebliğinden sonra onbeş gün içinde dilekçe verme olanağı da vardır. Yargıtay Kararının 30/04/2018, karşı tarafın dilekçesinin karar düzeltme isteyen tarafa 22/05/2018 gününde tebliğ edilmiş olmasına; karar düzeltme dilekçesinin ise 05/02/2019’da verilmiş bulunmasına göre belirtilen süreler geçirilmiş olduğundan karar düzeltme isteğinin REDDİNE,
  2-Davacının karar düzeltme talebi yönünden;
  Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE,
  SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440-442. maddeleri gereğince; davalının karar düzeltme dilekçesinin (1) no'lu bentte gösterilen nedenlerle, davacının karar düzeltme isteminin ise (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE, HMK'nun 442/3. ve 4421 sayılı Kanunun 2. ve 4/b-1. maddeleri gereğince takdiren 370,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davacıya yükletilmesine
  26/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın