Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4329 Esas 2019/3847 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4329
Karar No: 2019/3847
Karar Tarihi: 09.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4329 E. , 2019/3847 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki haksız eylem nedeniyle maddi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 28/06/2018 gün ve 2018/1038-2018/5176 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, Dairemizin 28/06/2018 gün ve 2018/1038 esas 2018/5176 karar sayılı ilamı ile onanmıştır. Davacı vekili ve davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi talep edilmiştir.
  Davacı, Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar üzerine davalı şirketin hafriyat dökmesi nedeniyle elde edilen gelir, taşınmazı boşaltma bedeli, eski hale getirme ile zemine verilen zarar bedelinin tahsilini istemiştir. Davalı, davanın zamanaşımına uğradığını, dolgunun Maden Kanunu'nun amir hükmü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünün talimat ve iznine dayalı restorasyon ve ıslah çalışması olduğunu, dere yatağının belediye ile diğer kişi ve kurumlarca doldurulduğunu belirterek davanın reddi gerektiğin savunmuştur.
  Mahkemece, alınan bilirkişi raporları doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizin 28/06/2018 gün ve 2018/1038 esas 2018/5176 karar sayılı ilamı ile karar onanmıştır.Mahkemece verilen 11/10/2011 tarihli karar, Dairemizin 18/03/2014 gün ve 2014/3541 esas 2014/4594 karar sayılı ilamı ile bozulmuş, bozma ilamı üzerine mahkemece 29/05/2015 ve 02/06/2016 tarihli iki ayrı bilirkişi raporu alınmış, raporlara itibar edildiği belirtilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiştir. Öncelikle, mahkemece bozma sonrası alınan her iki bilirkişi raporunda da davalının oluşan zarar nedeniyle kusur durumunun belirlenmesindeki ve ayrıca dolgu kaldırma bedelinden davalının sorumlu tutulamayacağı yönündeki tespitin somut olaydaki oluşa ve delillere uygun düşmediği anlaşılmaktadır. Öte yandan, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporlarında davalı tarafından yapılan dolgu ile Küçükçekmece Belediyesinin döktüğü hafriyatın kesin olarak ayrılmasının olanaksız olduğu belirtilmesine karşın davalının % 10 kusurlu olduğunun belirlenmiş olması da çelişki oluşturmaktadır. Bu nedenle belirtilen hususlarda yeniden ve konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle raporlar arasındaki kısmi uyumsuzlukların da giderilerek sonuca gidilmesi gerekir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, bu yön gözetilmeden
  Dairemizin 28/06/2018 gün ve 2018/1038 esas 2018/5176 karar sayılı ilamı ile sehven onandığı anlaşılmakla; davacı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilmeli, Dairemizin 28/06/2018 gün ve 2018/1038 esas 2018/5176 karar sayılı onama ilamı kaldırılmalı ve yerel mahkeme kararı açıklanan nedenle bozulmalıdır.SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440-442. maddeleri gereğince davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne; Dairemizin 28/06/2018 gün ve 2018/1038 esas 2018/5176 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına; kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının karar düzeltme itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına 09/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At