Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4365 Esas 2019/3882 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4365
Karar No: 2019/3882
Karar Tarihi: 10.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4365 E. , 2019/3882 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 04/04/2018 gün ve 2018/774-2018/2650 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının atık suyun önlenmesi için gerekli imalat bedeline ilişkin davasının konusu kalmadığından hüküm kurulmasına yer olmadığına, davacının istinat duvarının imalat bedeline ilişkin talebinin ise kabulüne karar verilmiş; hüküm davalılardan ... ve dava dışı ... Apartman yönetimini temsilen ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı vekili, müvekkilinin ikamet ettiği binaya ait istinat duvarının, davalıların ikamet ettiği ve üst kotta bulunan binaların kanalizasyon borularından sızan sular ile çatı sularının bahçeye boşalması sonucunda boş bırakılan ağaç diplerinden sızan sular nedeniyle hasara uğradığını, uzun süre atık suya maruz kalan duvarın çökme tehlikesi yaşadığını, belediyenin duvarın yenilenmesi için davacıya süre verdiğini, bunun üzerine ... 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/46 D.İş sayılı dosyasında delil tespiti yapıldığını ve belediyenin isteği üzerine duvarın yenilendiğini, hasara kusurları ile sebebiyet veren kat maliklerinden hasarın giderilmesinin istenildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını, ayrıca üst kottan gelen suların yeni yapılan duvarda da sızıntıya sebebiyet verdiğini belirterek davacıya ait binanın istinat duvarında meydana gelen hasarın giderilmesi nedeniyle oluşan zararın ve hasara neden olan atık suyun önlenmesine dair bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.Davalılardan ... cevap dilekçesinde, hasara sebebiyet verdiği iddia edilen apartmanda kat maliki olup yöneticilik sıfatı bulunmadığını, davanın tüm kat maliklerine karşı açılması gerektiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.Davalılardan ... vekili cevap dilekçesinde, dava konusu hasarın diğer davalı kat malikinin ikamet ettiği apartmandan kaynaklandığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece, Dairemizin 24/03/2016 gün ve 2016/2280-2016/3857 sayılı bozma ilamı üzerine yapılan yargılama sonunda, davacının imalat bedeline ilişkin davasının konusu kalmadığından hüküm kurulmasına yer olmadığına, istinat duvarının imalat bedeline ilişkin talebinin ise kabulüne karar verilmiştir.
  Kararın davalılardan ... ve dava dışı ... Apartman yönetimini temsilen ... vekili tarafından temyizi üzerine de Dairemizin 04/04/2018 gün ve 2018/774-2018/2650 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiştir.Dosyanın incelenmesinde; davanın ... Apartmanı kat maliki sıfatıyla ... ve ... Apartmanı kat maliki sıfatıyla ... aleyhine açıldığı, yargılama sırasında ... Apartman yönetimini temsilen ...tarafından Av. ...'ya vekaletname verildiği ve bu vekaletnamenin dosya arasına alındığı, adı geçen avukatın Uyap'a davalılardan ... vekili olarak kaydedildiği ve ... adına çıkan tebligatların Av. ...'ya gönderildiği ancak dosya kapsamında davalılardan ... tarafından Av. ...'ya verilmiş usulüne uygun vekaletnamenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yine mahkemenin gerekçeli kararının davalılardan ... adına Av. ...'ya tebliğe çıkarıldığı ve bu avukat tarafından kararın ... Apartman yönetimini temsilen ... adına temyiz edildiği, Dairemizin 15/11/2017 gün ve 2017/2975-2017/7261 sayılı geri çevirme ilamı üzerine davalılardan ...'a gerekçeli kararın bizzat tebliğ edildiği, adı geçen davalı tarafından temyiz dilekçesinin sunulduğu ancak temyiz harç ve masraflarının yatırılmadığı, bunun üzerine Dairemizin 04/04/2018 gün ve 2018/774-2018/2650 sayılı ilamı ile bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verildiği görülmektedir.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 434. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde mahkeme kararının temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilir. 25/01/1985 günlü, Esas: 1984/5 ve Karar: 1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, harca tabi olmasına rağmen mahkeme kalemince harç hesap edilip ilgilisinden istenilmeden ve dolayısıyla harç alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da sözü edilen fıkrada öngörülen eksik harç ödenmesi halinde yapılacak işlemle ilgili kuralın kıyasen uygulanması ve bu durumda dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği tarihte temyizin yapılmış sayılması gerekir.Şu durumda; hükmü temyiz eden davalılardan ...'un usulüne uygun şekilde temyiz harç ve masraflarını tamamlamadığı, kararı temyiz eden ... Apartman yönetimini temsilen ...'in de davada taraf olmadığı anlaşıldığına göre dosyanın davalılardan ...'un temyiz harç ve masraflarını tamamlaması için geri çevrilmesine karar verilmesi gerekirken temyiz incelemesi yapılarak hükmün bozulmasına karar verilmesi doğru olmamıştır. Açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme istemi kabul edilmeli, Dairemizin 04/04/2018 gün ve 2018/774-2018/2650 sayılı bozma ilamı kaldırılmalı ve davalılardan ...'un temyiz harç ve masraflarını tamamlaması için dosya yerel mahkemesine geri çevrilmelidir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440-442. maddeleri gereğince davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne; Dairemizin 04/04/2018 gün ve 2018/774-2018/2650 sayılı bozma kararının kaldırılmasına; kararın yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılıp eksiklikler tamamlandıktan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a yeniden gönderilmesi için dosyasnın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 10/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın