Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4475 Esas 2019/3870 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4475
Karar No: 2019/3870
Karar Tarihi: 10.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4475 E. , 2019/3870 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat ve kararın yayınlanması davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 15/03/2018 gün ve 2016/4870-2018/1917 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Davacının dava dilekçesinde kişilik haklarına saldırı sebebiyle 10.000,00 TL manevi tazminat ve kararın yayınlanması isteminde bulunduğu, mahkemece davanın kısmen kabulü ile 7.500,00 TL manevi tazminatın tazmini ile fazlaya ilişkin talep ve istemlerin reddine karar verildiği, hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 15/03/2018 gün, 2016/4870 Esas ve 2018/1917 Karar sayılı ilamı ile dava konusu olayın kişilik haklarına saldırı bulunmadığından davanın tümden reddedilmesi gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. Şu halde, davacının kararı temyiz etmediği dikkate alındığında lehine hükmedilen 7.500,00 TL manevi tazminat kabulündedir. Buna göre; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 5236 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 4’e göre karar düzeltmeye konu edilen bölümünün 15.910,00TL’den az olması durumunda karar düzeltilmesi yoluna gidilemez. Somut olayda karar düzeltmeye konu olan tutar bu düzeye ulaşmadığından dilekçenin reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda gösterilen nedenlerle davacının davaya yönelik karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın