Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4609 Esas 2019/3751 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4609
Karar No: 2019/3751
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4609 E. , 2019/3751 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 22/04/2010 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 05/06/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar ... ile ... vekili ve davalı ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 03/07/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.
  KARŞI OY YAZISI
  Dava; zimmet eylemi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
  Mahkemece; 02/07/2015 tarihinde İş Mahkemesi sıfatıyla davanın kısmen kabulüne karar verilmiş verilen karar Dairemizin 13/12/2017 tarihli bozma ilamı ile "Uyuşmazlığın temelinin haksız fiilden kaynaklanması ve taraflar arasında işçi işveren ilişkisinin bulunmadığının belirgin olması karşısında; uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkemenin genel görevli Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gözetilerek, davanın İş mahkemesi sıfatı ile bakılıp sonuçlarındırılması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir" gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulmuş ve davanın Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla kısmen kabulüne karar verilmiştir. HMK 297 maddesinde hükmün kapsamı bentler halinde belirtilmiş olup anılan maddenin "C" bendinde "Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakılarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri", (2) nolu fıkrasında "Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir." denilmiştir. Ayrıca HMK 298/2 maddesi de "Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz." şeklinde düzenlenmiştir. Yerel mahkeme gerekçeli kararın da "önceki kararımızdaki aynı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir" demek suretiyle hüküm kurmuştur.Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılmalıdır. Gerekçe, kararın denetiminin yapılabilmesi ve tarafların kararın doğruluğu veya yanlışlığı konusunda fikir sahibi olmasını sağlar. Bir hüküm ne kadar yerinde olursa olsun gerekçesi yoksa taraflara güven vermez. Anayasanın 141/3 maddesi "bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" buyurucu hükmünü içermektedir. HMK 297/c ve 27/c maddesinde de bu husus ifade edilmiştir. Ayrıca hükmedilen rakama (kısmen kabul) nasıl anlaşıldığı noktasında da tatmin edici açıklama ve gerekçe bulunması zorunludur.Şu durumda; esasen görev noktasında bozulan önceki kararın gerekçesine atıfta bulunularak, hüküm sonucuna ulaşılması, kararların gerekçeli olması hususundaki gerek Anayasa gerekse HMK'daki buyurucu hükümlere açıkça aykırıdır. Yerel mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerektiği görüş ve düşüncesinde olduğumuzdan sayın çoğunluğun onama yönünde oluşan kararına katılmıyoruz. 03/07/2019


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At