Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4903 Esas 2019/3789 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4903
Karar No: 2019/3789
Karar Tarihi: 04.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4903 E. , 2019/3789 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı... Tes. Tur. Hediyelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 24/08/2015 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 12/07/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 04/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın