Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1117 Esas 2019/3891 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1117
Karar No: 2019/3891
Karar Tarihi: 11.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1117 E. , 2019/3891 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 02/06/2008 gününde, davalı ... aleyhine 27/01/2012 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl ve birleşen davanın reddine dair verilen 12/12/2017 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Mahkeme gerekçeli karar başlığında;
  1-Davacı yerine asıl ve birleşen davanın davacıları; davalılar yerine asıl davanın davalısı ..., ..., ..., ... ve ... ve birleşen davanın davalısı ... şeklinde yazılması gerekirken eksik yazılmış olması,
  2-Dava tarihinin 02/06/2008 yerine 27/02/2017 şeklinde hatalı gösterilmiş olması mahalde düzeltilebilir maddi hata olarak görülmekle bozma sebebi yapılmamıştır.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan kararın ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 11/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın