Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1540 Esas 2019/3670 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1540
Karar No: 2019/3670
Karar Tarihi: 01.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1540 E. , 2019/3670 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... Genel Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 17/11/2011 gününde verilen dilekçe ile kurum zararı nedeniyle alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 03/12/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava, kurum zararı nedeniyle uğradılan maddi zararın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Davacı vekili; ... Stadyumunda 2008/2009 ve 2009/2010 futbol sezonunda oynanan müsabakalara ait net hasılatın % 7 sinin Spor Genel Müdürlüğü’ne ödenmesi gerektiğini, oynanan futbol müsabakalarına ilişkin hasılat çizelgelerinin istenmesine rağmen davalı tarafından gönderilmediğini, davalının bu payı ödemediğini belirterek, uğramış olduğu maddi zararın tazminini talep etmiştir.Davalı vekili; kulübün stadyumlardan elde edilen hasılatlar üzerindeki gelir ve tasarruf hakkını dava dışı ... Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş ne devrettiğini belirterek, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, davalı vekiline cevap dilekçesinde belirttiği sözleşmeyi ibraz etmesi için verilen kesin süreye rağmen ibraz edilmemesi nedeniyle husumet itirazının yerinde olmadığı, taraflar arasında akdedilen 20/04/2007 tarihli sözleşmenin 18. maddesi gereğince davacının davalıdan pay alması gerektiği gerekçesiyle, açılan ve ıslah edilen davanın kabulüne karar verilmiştir. 05/08/2004 tarih ve 25544 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmeliğin 8. maddesinde, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ait tesislerde düzenlenen (intifa hakkı verilen tesisler hariç) resmi ve özel profesyonel her türlü futbol müsabakalarında ve yurt içindeki temsili ve milli futbol müsabakalarında bilet satışlarından elde edilen hasılatın hesap ve dağıtımının 7. madde ve Ek-2 tablo esaslarına göre yapılacağı, intifa hakkı verilen tesislerde ise müsabakaların net hasılatının sadece % 7 sinin Genel Müdürlük payı olarak Genel Müdürlük hesabına ödeneceği düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 7. maddesinde ise bilet satışlarından elde edilen genel hasılattan düşülmesi gereken giderlerin neler olduğu sayılmıştır.Dosya kapsamına göre, hükme esas alınan 05/02/2015 tarihli bilirkişi raporunda, davaya konu stadyumda oynanan futbol müsabakalarına ait yalnızca ... Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş den dosyaya gönderilen hasılat çizelgeleri esas alınarak hesaplama yapılmak suretiyle alacak miktarı belirlenmiştir. Mahkemece sadece ... A.Ş den celbedilen çizelgeler üzerinde yapılan incelemeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm tesisi doğru olmamıştır.Mahkemece, öncelikle davalı ... kulübünün iddia ettiği şekilde ... Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş ne devredilip devredilmediği, devredilmişse hangi tarihte devredildiği, davalının talebe konu dönemler itibariyle şirketteki hisse oranının tespit edilerek, buna göre uzman bilirkişi marifetiyle davalı kulüp ve devredilmişse devralan şirketin defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak; yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 7. maddesinde sayılan giderler de gözetilmek suretiyle, davalı ... kulübünün davaya konu 2008/2009 ve 2009/2010 futbol sezonunda oynanan müsabakalardan hasıl olan net gelirinin hesaplanması gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At