Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1572 Esas 2019/3596 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1572
Karar No: 2019/3596
Karar Tarihi: 26.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1572 E. , 2019/3596 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 19/01/2015 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 30/09/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı vekili, müvekkili kurum tarafından davalıya muhtaçlığının kalkmasına rağmen yetim aylığının ödendiğini belirterek haksız ve yersiz olarak ödenen aylıkların iadesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın birden fazla kez takipsiz bırakılmış olması gerekçesi ile HMK’nın 150/6. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150/1 maddesinde; “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.” ve aynı maddenin altıncı fıkrasında ise; “İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır.” hükümleri yer almaktadır.
  Dosyanın incelenmesinde; davacı vekilinin 21/09/2010 tarihli üçüncü celse bakımından mazeret dilekçesi sunduğu ve mazeretinin mahkemece kabulü ile bir sonraki duruşma gününün davacı vekiline tebliğine ilişkin ara karar kurulduğu; fakat yeni duruşma gününü bildirir tebliğ parçasının dosya içerisinde ve UYAP sisteminde olmadığı anlaşılmasına karşın 02/11/2010 tarihli dördüncü celsede dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacı vekilinin 26/06/2012 tarihli on sekizinci celse bakımından ise mazeret dilekçesi sunduğu, fakat mazeret dilekçesinde sonraki duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesine ilişkin bir talepte bulunmamasına karşın mahkemece davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile yeni duruşma gününün UYAP sistemi tarafından öğrenilmesine ilişkin ara karar kurduğu ve 11/09/2012 tarihli on dokuzuncu celse bakımından davacı vekiline duruşma gününün tebliğ edilmemesine rağmen bu celse de tekrar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen kanuni düzenleme dikkate alındığında davacı vekilinin sunduğu mazeretin kabulüne karar verildikten sonra usulüne uygun şekilde yeni duruşma gününün bildirilmediği anlaşıldığından mahkemece ikinci ve üçüncü işlemden kaldırma kararlarının usulüne uygun olmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA 26/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın