Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1636 Esas 2019/3837 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 08.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1636
Karar No: 2019/3837
Karar Tarihi: 08.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1636 E. , 2019/3837 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, asıl ve birleşen dava davalısı ... aleyhine 27/11/2013 ve 02/06/2017 günlerinde verilen dilekçeler ile trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve faiz istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl ve birleşen davada davacı ...'ın maddi ve manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, diğer davacıların manevi tazminat istemlerinin kabulüne dair verilen 19/07/2018 günlü kararın istinaf incelemesinde; davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1.fıkra (b-1) maddesi gereğince esastan reddine dair verilen ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince verilen 15/03/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-Davalının davacılar ... ve ... lehine takdir edilen manevi tazminata yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362/1-a maddesinde öngörülen kesinlik sınırı, 6763 sayılı Kanunun 44. maddesiyle HMK’ya eklenen Ek-Madde 1’de öngörülen yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 2019 yılı için 58.800,00 TL dir.HMK 362/1-a ve 362/2. maddeleri gereğince temyiz edenin sıfatına göre hükmedilen ya da mahkemece kabul edilmeyen bölümünün miktar veya değeri 58.800,00 TL’yi geçmeyen davalara ilişkin bölge adliye mahkeme kararlarının temyizi kabil değildir. Kesin olan kararların temyizinin istenilmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi tarafından bu konuda temyiz dilekçesinin reddine karar verilebileceği gibi, verilmemiş olması halinde Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilecektir.
  Somut olayda, davacılar ... ve ... ayrı ayrı 15.000,00’er TL manevi tazminat isteminde bulunmuş, ilk derece mahkemesince istemin tümden kabulüne karar verilmiş, davalının istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmiş, bu karara karşı da davalı temyiz yoluna başvurmuştur. İhtiyari dava arkadaşı olan davacılar yönünden temyiz sınırı her dava arkadaşının davası için ayrı ayrı belirlenecektir. Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davacılar ... ve ... lehine hükmedilen ve temyize konu edilen miktarlar, yukarıda belirtilen temyiz kesinlik sınırının altında kalmaktadır. O halde, davacılar ... ve ... lehine takdir edilen manevi tazminat yönünden Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti olmayıp, davalının temyiz itirazlarının HMK’nun 362/1-a maddesi gereğince reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Davalının davacı ... lehine takdir edilen maddi ve manevi tazminata yönelik temyiz itirazlarına gelince;Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. maddesi gereğince onanması gerekmektedir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenle davalının davacılar ... ve ... yönünden temyiz dilekçesinin HMK 362/1-a maddesi gereğince REDDİNE, yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddiyle davacı ... yönünden verilen kararın ONANMASINA, HMK 302/5 ve 373. maddeleri uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 08/07/2019 gününde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At