Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1758 Esas 2019/3879 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1758
Karar No: 2019/3879
Karar Tarihi: 10.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1758 E. , 2019/3879 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... Belediye Spor Kulübü ve diğerleri aleyhine 31/01/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız eyleme dayalı maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13/01/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili, davalılardan ... Belediye Spor Kulübü vekili ve ... vekili, asıl karar ile temyiz isteminin reddine ilişkin 01/03/2016 günlü ek kararın ihbar olunan ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-İhbar olunan İçişleri Bakanlığının ek karara yönelik temyiz istemi bakımından,
  Anılan Bakanlığın davada taraf sıfatının bulunmaması ve aleyhine hüküm kurulmamış olması gerekçesiyle temyiz isteminin reddine dair ek kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenle yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile ek kararın onanması gerekmiştir.
  2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalılardan ... Belediye Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonunun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.3-Davalılar ... Belediye Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonunun diğer temyiz itirazına gelince;Dava, olası kastla yaralama nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan ... Belediye Spor Kulübü ile davacı tarafından, asıl karar ile temyiz isteminin reddine ilişkin 01/03/2016 günlü ek karar ihbar olunun İçişleri Bakanlığınca temyiz edilmiştir.Davacı vekili, müvekkilinin ... taraftarı olarak ... Belediye spor ... Kulüpleri arasında oynanan futbol maçını seyretmek üzere... ilçesi stadyumuna geldiğini, karşılaşmanın sona ermesine yakın davalılardan ...’nın, müvekkilinin bulunduğu tribüne doğru tuğla fırlattığını ve sağ gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğunu belirterek maddi ve manevi zararının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı ... Kulübü vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, dava konusu olayda davalı müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını, ceza davasında taraf olmadıklarını, davacının yaralanmasında müvekkili kulübe atfedilebilecek bir kusur bulunmadığını, müvekkilinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, rakip taraftarların ayrı ayrı tribünlere oturtulduğunu, saha içerisinde ve saha dışında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Davalı ... vekili, meydana geldiği iddia edilen zarardan müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde güvenliğin sağlanmasından ev sahibi spor kulübünün ve kolluk kuvvetlerinin sorumlu olduğunu, bu nedenle davanın İçişleri Bakanlığına davalı sıfatıyla ihbarını talep ettiklerini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.İhbar olunan ... vekili, ... Kaymakamlığı tarafından İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kurulmuş olduğunu, 5149 sayılı Kanun gereğince tüm önlemlerin alındığını, emsal Yargıtay kararlarına göre sahada güvenliğin sağlanmaması nedeniyle oluşan maddi zararlardan ... ve ev sahibi kulübün birlikte sorumlu olacağını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece, 5149 sayılı Kanun kapsamında ev sahibi spor kulübü olan davalı ... Kulübünün spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, güvenliğin sağlaması bakımından kontrol ve denetim görevinin ise davalı ... Federasyonuna ait olduğu gerekçesiyle anılan davalıların hükmedilecek maddi ve manevi tazminatın tamamından diğer davalı ... ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu kanaatine varılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Dosya kapsamından; davacının 30/01/2013 tarihli dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 1.100 TL maddi tazminat talep ettiği, bilirkişi raporu sonrasında ise 18/11/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile ek olarak 143.363,60 TL maddi tazminat talep ettiği, bu şekilde faize ilişkin talepleri haricinde toplam talep ettiği maddi tazminat miktarının 144.463,60 TL’ye ulaştığı, ancak mahkemece gerekçeli kararda 145.887,30 TL maddi tazminata hükmedildiği anlaşılmıştır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesi “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” hükmü uyarınca taleple bağlılık kuralına aykırı olarak talepten fazlasına karar verilmesi usule aykırıdır. Mahkemece ıslah ile talep edilen miktar dikkate alınmaksızın hüküm kurulması talep aşımı mahiyetinde olup hatalıdır. Ne var ki; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden mahkeme kararının HUMK'un 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
  SONUÇ: Temyiz edilen ek kararın (1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle onanmasına, temyiz edilen kararın yukarıda (3) sayılı bentte gösterilen nedenlerle, hüküm fıkrasının maddi tazminata ilişkin 1. maddesinin (a) fıkrasındaki “Davacının geçici işgöremezlik zararı olarak 790,70 TL, sürekli iş göremezik zararı olarak 144.363,60 TL, tedavi amaçlı harcamalardan kaynaklı zarar olarak 733,00 TL olmak üzere toplam 145.887,30 TL” söz dizisinin silinerek, yerine “Davacının geçici ve sürekli iş göremezik zararı olarak 144.463,60 TL” söz dizisinin yazılmasına; harçla ilgili olarak kurulan hükmün 2. maddesindeki “10.648,66 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 174,55 TL ile 890,00 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 1.064,55 TL 'nin mahsubu ile bakiye 9.584,11 TL” söz dizisinin silinerek, yerine “10.551,41 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 174,55 TL ile 890,00 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 1.064,55 TL 'nin mahsubu ile bakiye 9.486,86 TL” söz dizisinin yazılmasına; vekalet ücreti takdirine ilişkin 5. maddesinde yer alan "14.420,98 TL" biçimindeki ibarenin silinerek yerine "14.307,09 TL" ibaresinin yazılmasına; davacının tüm, davalılardan ... Belediye Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonunun diğer temyiz itirazlarının (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçimi ile ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının davacıya yükletilmesine, temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At